Home

Socialtjänsten barn och ungdom göteborg

Socialkontor Västra Göteborg - Socialkontor - Hitta enhet

Ibland kommer socialtjänsten fram till att situationen är så allvarlig att barnet behöver skydd och inte kan vara kvar hemma, exempelvis om barnet blir utsatt för misshandel. Det kan betyda att barnet eller ungdomen behöver bo i ett familjehem en kortare eller längre tid Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. Här finner du ett urval av vårt arbete inom området barn och unga i socialtjänsten. För att hitta eller beställa våra övriga rapporter, kunskapsstöd eller annat material, sök bland våra publikationer eller använd webbplatsens sök

Hitta socialkontor - Göteborgs Sta

 1. Utbildningar kring barn och unga. Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk
 2. Insatser till barn och unga utan biståndsbeslut ingår inte. Statistiken innehåller bland annat tabeller över antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet och de som får öppenvårdsinsatser. Uppgifterna redovisas i första hand på riksnivå men i en del fall även på kommunnivå
 3. Alla barn och unga som inte har fyllt 21 och som placeras, ska erbjudas en hälsoundersökning om det inte är obehövligt, som det uttrycks i Socialtjänstlagen (11 kap. 3 a § SoL). Det innebär att en hälsoundersökning till exempel inte behöver göras om barnet nyligen har gjort en och socialtjänsten bedömer att en ny undersökning inte är nödvändig
 4. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. Myndigheter har enligt förvaltningslagen en generell skyldighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter, i den mån det finns resurser
 5. ensamkommande barn och ungdomar till Göteborg än tidigare. För att barnen och ungdomarna ska få det bra i Göteborg är det viktigt att de som möter dem i sitt arbete har kunskap om barnens behov, känner till olika aktörers ansvarsområden och vilka resurser som finns att samverka med i Göteborg för barnens bästa. Socialtjänsten
 6. försörjningsstöd. Barnet/ungdomen ska garanteras samma nivå av god vård som andra barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten under lång tid, såsom familjehemsplacerade barn och ungdomar. För att barnen och ungdomarna ska behandlas lika oberoende av vilken stadsdel som ä

Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du via kartan på startsidan. Endast ett barn per orosanmälan. Misstänker du att flera barn far illa ska du fylla i flera orosanmälningar. Om möjligt informera barn och förälder om att en orosanmälan skrivs Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet Adress: Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydväst Box 53148 400 15 Göteborg . Besöksadress: Drakegatan 1, plan 3 412 50 Göteborg. Receptionen öppen Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa

Socialkontor Majorna-Linné - Socialkontor - goteborg

Familj, barn och unga ale

HVB, Stödboende och öppenvård, barn och unga 076-315 24 51 tobias.lundgren@nytida.se Öppenvårdens målgrupp är ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och hemmasittare Socialtjänstens mottagning för barn och unga 08-606 79 96. Telefontid: Måndag till torsdag klockan 8.30-16.30 och fredagar klockan 8.30-14.45. Mellan klockan 12-13 har vi lunchstängt. Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03.Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren Hjälper dig med ärenden och rådgivning som rör barn och ungdomar. Telefontid vardagar 09.00 -12.00. 0431-46 95 12. Socialjouren. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kan du ringa socialjouren. Genom socialjouren kan du få akut stöd när du är i en utsatt situation Barn och familjegruppen inom IFO arbetar med förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Vi kan erbjuda insatser i form av stödsamtal, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj med mera. Vid behov kan bistånd till vård och behandling utanför hemmet bli aktuellt i form av familjehem eller behandlingshem

Barn, ungdom och familj Barn som far illa Stöd till barn, unga och föräldrar Våld i nära relationer Följ oss på: Facebook; Twitter; Instagram; Youtube; LinkedIn; Södertälje kommun 151 89 Södertälje Besöksadress: Nyköpingsvägen 26 Tfn: 08-523 010 00. Göteborg har förlängt avtalet med FoU i Väst till juni 2021. (2018b) lyfter barn och ungdomar åtta områden som viktiga när de har kontakt med socialtjänsten; bemötande, delaktighet, och att få information om vad kontakt med socialtjänsten innebär. Barn och ungdomar beskrev att det är viktigt att bli lyssnade på och att de Du kan också kontakta socialtjänsten om du är orolig för att någon annan inte mår bra eller har det svårt. Det kallas för att göra en anmälan. De som jobbar med barn och unga, till exempel lärare eller fritidsledare, måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person far illa eller inte har det bra hemma

Göteborg . Målet med Vi ger även stöd för barn och ungdomar där föräldrarna har stora samarbetssvårigheter i samband med separation eller skilsmässa samt arbetar även med enskilda samtal för barn och ungdomar som De verksamheter som är delaktiga är socialtjänsten, barn- och vuxenpsykiatrin, mödra- och barnhälsovården. Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster) År 2018 fick 38 800 barn och unga någon gång under året vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insatser enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Familjerna ska kunna ge barnen trygghet och struktur. Familjerna ska vara aktiva och kunna engagera barnen i såväl vardagssysslor och vara lyhörda för barnens behov av att få pröva olika aktiviteter. Familjerna får gärna ha äldre barn, bo lantlig och ha djur. Till tonåringarna söker vi en familj med ett genuint intresse för ungdomar Blankett - Orosanmälan gällande barn och unga. Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga - som skola, hälso- och sjukvård och tandvård - är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa Den lagen innebär att socialtjänsten kan ta hand om en person som är under 18 år, även om den personen själv inte vill det. Det kan också vara så att personens förälder eller vårdnadshavare inte vill det. Det kan låta skrämmande, men lagen finns för att barn och ungdomar ska kunna få skydd och vård om de behöver det. Det finns tillfällen då en förälder eller.

Ungdomar kan själva ansöka hos socialtjänsten om olika stödinsatser. Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen för att genom samtal klargöra och bearbeta problemen. Familjerätten fastställer faderskap för barn vars föräldrar inte är gifta Såväl barn och föräldrar som hela familjen kan behöva stöd - enskilt och tillsammans. För de vuxna kan det handla om stöd i föräldraskap och i parrelationen, liksom stöd i sin egen problematik - både till den som missbrukar och den andra parten, som inte sällan lider av psykisk ohälsa på grund av situationen

Bojen En verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som

 1. Socialtjänstens kontakt med barnet eller ungdomen och vårdgivaren Alla barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller i hem för vård eller boende ska ha en egen, särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller ungdomen under placeringen (6 kap. 7c § SoL)
 2. alitet, missbruk, självskadande etc. För att komma tillrätta med detta så behöver man arbeta med den unga själv, med hens familj, nätverk, skola och andra som finns kring den unga
 3. Familj, barn och unga - Ingen beskrivning. Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialtjänsten

Video: Orosanmälan när ett barn far illa - Göteborgs Sta

Hittills i år har nio barn från fyra olika stadsdelar i Göteborg försvunnit i vad socialtjänsten betecknar som hedersrelaterade bortföranden Polis och socialtjänst har utvecklat en arbetsmodell kring barn och ungdomar som första gången anmäls för brott. Projektet har erbjudit alla barn mellan 10-14 år som polisanmälts ett samtal inom 48 timmar med en polisman och en socialsekreterare i anslutning till att polisanmälan upprättats Stöd till barn och ungdom Undermeny för Stöd till barn och ungdom. Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd. Stöd till barn och ungdom. Du som barn och ungdom har rätt att växa upp och ha det bra

Barn och unga i socialtjänsten - Socialstyrelse

 1. Om du vill göra en ansökan, få råd och stöd eller göra en orosanmälan. Misstanke om barn som far illa. Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten för råd eller anmälan. Stöd till barn och ungdom. Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp
 2. DEBATT Besparingarna som ska göras inom socialtjänsten i Angered kommer att få allvarliga konsekvenser, skriver personalen på Barn och Unga 1 i Angered. Göteborg 2018-04-2
 3. Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialtjänsten. Socialtjänsten ger insatser riktade till barn och ungdomar och deras föräldrar med målsättningen att barn och ungdomar ska kunna utvecklas och växa upp under g

Barn och unga - Socialstyrelse

 1. När socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp. Zeijersborger & Co är specialister inom socialrätt och har lång erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och föräldrar i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden med stöd av LVU
 2. Familj, barn och ungdom Undermeny för Familj, barn och ungdom Barn som far illa Undermeny för Barn som far illa Hur går en utredning till? Ensamkommande barn och ungdomar Anmälare behöver kunna svara på frågor från socialtjänsten både innan och efter att utredning eventuellt inleds
 3. ella gäng och när socialtjänsten kommer in har barnen svårt att bryta med den kri
 4. Studie- och yrkesvägledning; Välkomsten - introduktion för nyanlända; Barnrättsambassadörer; Mat i förskola och skola; Omsorg och hjälp. Stöd och hjälp; Trygg och säker; God man, förvaltare och förmyndare; Konsumentvägledning; Ekonomi, försörjningsstöd; Integration och flyktingmottagande; Familj, barn och ungdom; Gifta sig.
 5. Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. SKR har tagit fram tre filmer som stöd till de kommuner som vill använda Göteborgsmodellen

Familj, barn och ungdom Nästa nivå Familj, barn och ungdom. Elever med Möjlighet till förlängning finns om det föreligger särskilda skäl för det. Särskilda skäl är sådant socialtjänsten inte kan råda I dessa fall avgörs frågan om vård av Förvaltningsrätten i Göteborg. I sådana fall har barnet och. Alla som jobbar med barn och ungdomar måste enligt lag göra en orosan- mälan om de är oroliga för någon under 18 år. När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan görs en förhandsbedömning. Det betyder att en socialsekre- terare kontaktar vårdnadshavare och barn för att prata om oron och bedöma om en utredning ska startas eller inte Barn som har egen legitimation och är stora nog att komma själv behöver inte ha med sig någon. Giltiga id-handlingar när du ansöker om pass eller nationellt id-kort. Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort. 4. Vi tar ett foto och barnet skriver sin namnteckning. Vi tar ett foto av barnet på passexpeditionen Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. Har man den inriktningen kallas man fältassistent . Man arbetar ute i ungdomarnas miljöer och en viktig del i arbetet är att skapa förtroende hos de ungdomar man arbetar med. Ibland kan man även samarbeta med skolan, fritidsverksamheten eller närpolisen Stödsamtal och rådgivning. Psykosocialt förändringsarbete. Vi arbetar bland annat med följande: Vi tar emot anmälningar om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Du kan få rådgivning och samtalsbehandling. Du kan få stöd som förälder. Du kan söka ekonomisk hjälp (försörjningsstöd)

Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet. Vården i stödboendet innebär att den unge får ett eget boende samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa så bör du kontakta socialtjänsten och göra en så kallad orosanmälan. Din misstanke räcker, när en anmälan kommer in är det socialtjänsten som avgör allvaret eller den eventuella faran som kan finnas. Så här gör du för att anmäla Du kan anmäla v

Du som är barn eller ungdom har rätt att få kärlek, trygghet och omvårdnad. Du ska kunna lita på de vuxna i din närhet och få skydd och stöd när du behöver det. Om du har frågor eller behöver någon att prata med utanför din familj kan du kontakta oss Vi erbjuder habilitering och service för barn och ungdomar med hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan av- eller omboka ditt besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefon&nb.. Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym. Som yrkesverksam: Arbetar du med något som berör barn och ungdomar är du skyldig att anmäla om du har oro. Det räcker att du har en oro, den behöver inte vara konkret. Om du i arbetet kommer i kontakt med missbrukare är du också skyldig att anmäla din oro, i vissa. Socialtjänsten - IFO - består av flera delar som arbetar för dig. Till socialtjänstens Individ och familjeomsorg (IFO) i Knivsta kommun kan du vända dig om du själv vill ansöka om stöd, På Enheten för Råd och stöd arbetar vi med stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna Soc för barn och unga. UMO ungdomsmottagning på nätet. Bris Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro. Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris.se. Rädda barnen . Information till barn och unga om coronaviruset. raddabarnen.se . Situationer när man kan få stöd och hjälp.

Tilläggsyrkande angående - barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1) Stadsledningskontoret får även i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka åtgärder staden gör och kan förbättra för att de som för ut barn och ungdoma Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet Små barn och trauma - Göteborg. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, för traumatiserade barn och även varit verksamhetsledare för Rädda Barnens behandlingsverksamhet Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer med fyra mottagningar i Sverige

När socialtjänsten har fått veta att ett barn kan behöva hjälp gör en social­sekreterare en utred­ning till­sammans med familjen. Syftet med en utredning är att ta reda på hur barnet har det och vilket stöd och/eller skydd som behövs. Detta görs i samarbete mellan social­sekreterare, föräldrar och barn Barn- och ungdomsteamet arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar, 0-20 år, där man efter kontakt med socialsekreterare kommit fram till att det finns problem i såväl kommunikation som relationen inom familjen BUP har en akutmottagning och akutvårdsavdelning som ligger på Östra sjukhuset i Göteborg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri. skall du alltid få en hänvisning till annan instans. Det kan i så fall vara elevhälsovården, vårdcentral eller socialtjänsten

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga

 1. Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Vad händer sen? När du väl lämnat in en orosanmälan så har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning
 2. Barn och ungdomar behöver växa upp under goda och trygga förhållanden. Ibland uppstår problem som är svåra att lösa inom den egna familjen. Socialtjänsten i Hedemora ger stöd till de barn, ungdomar och familjer som behöver
 3. Socialsekreterare - Barn och ungdomsutredningar, Danderyds kommun Spara Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten, Socialsekreterar
 4. Barn- och familjegruppen arbetar med rådgivning och utredningar för att kunna erbjuda olika former av insatser till enskilda och familjer. Barn- och familjegruppen tar emot ansökningar om stöd och anmälningar om misstänkta förhållanden hos barn och unga. Efter genomförd utredning tillsätts eventuella insatser
 5. alitet hos en ungdom. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001. Lagen säger att socialtjänsten ska arbeta för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Om ett barn eller ungdom är i behov av extra stöd i vardagen kan man ansöka om kontaktperson. Ansök om kontaktperson. Du som har fyllt 15 år kan själv ansöka om att få en kontaktperson Socialtjänsten ska, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar i åldern 0-20 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och det skydd som de behöver. Under sidan Behovsprövat stöd till familjer finns mer information om vilken sorts stöd socialtjänsten kan erbjuda, samt hur man gör en ansökan Organisationen • 14 års arbete med stöd till målgruppen • Missbruk, psykisk ohälsa, våld • 25 anställda och fler än 100 engagerade • Kontor i Stockholm och Göteborg (Malmö) Stödverksamhet • Möter omkring 100 barn i veckan • 9 olika stödverksamheter • Rikstäckande och lokalt stöd Påverkansarbete • Föreläsningar och utbildningar • Påverkan tillsammans me

All information på den här webbplatsen har tagits fram av Barnombudsmannen i samarbete med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen och är anpassat så att kommuner och organisationer ska kunna använda det på sina webbplatser. Koll på soc drivs av Socialstyrelsen. Om Koll på soc. Kontakta oss Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten Barn, ungdom och familj Som vårdnadshavare eller som barn och ungdom kan du ansöka om stöd från socialtjänsten. Ansökan kan du göra skriftligt eller genom kontakt med socialtjänsten

4 Barn och ungdomar som begår brott att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för ett barn eller en ungdom. Samtidigt KamR Göteborg 2012-12-28 9182-12 Socialnämnden i Åstorps kommun beslutade den 12 december 2012 att omedelbart. Familj, barn och ungdom Individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn, unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamhetens mål är att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden och ge skydd och stöd till dem som behöver Ung och Trygg i Göteborg är en bred satsning som syftar till att minska rekrytering till kriminella nätverk. Kommunala verksamheter särskilt från socialtjänst och sko-la, polis och åklagare och Målgruppen för socialt nätverksarbete är vanligen socialt utsatta barn, ungdomar och familjer. Det finns en rad studier och. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Logopedimottagning barn och ungdom. Folkungagatan 16 . 411 02 Göteborg Visa fler kontaktuppgifter Visa färre kontaktuppgifter. Av-/Omboka tid direkt - Se mina bokade Barnlogopediska mottagningar finns också placerade vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och på BNK i Kungshöjd

Vi ger rådgivning och stöd till både föräldrar, barn och ungdomar. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa kan själva vända sig direkt till socialtjänstens mottagning för att få stöd eller skydd. Kontakta oss om du: behöver stöd som förälder. är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet Barnens Göteborg Familjevänliga aktiviteter och sevärdheter. Göteborg är fullspäckat med spännande aktiviteter för barnfamiljer. Välj och vraka bland höjdpunkter som fartfyllda Liseberg och experimentella Universeum. Här hittar du några av stans familjevänliga aktiviteter, men det finns många fler att upptäcka

Socialtjänsten. Socialtjänsten, Soc eller Socialen som den också kallas, är en kommunal förvaltning som organisatoriskt ligger under kommunernas socialnämnd.En kommuns socialtjänst, eller socialförvaltningen som det egentligen heter, säkerställer allt praktiskt arbete för att uppfylla socialtjänstlagen. Socialtjänsten i kommunerna består framförallt av vård och stöd till. Familj, barn & ungdom; Lyssna Familj, barn & ungdom. Socialförvaltningen ska, i nära samarbete med familjen, arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Insatser enligt Socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde, men ibland måste socialtjänsten utreda barns situation utan att få föräldrarnas godkännande Sök efter nya Enhetschef inom socialtjänsten, barn och unga-jobb i Göteborg. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 39.000+ annonser i Göteborg och andra stora städer i Sverige

Placerade barn och unga - Socialstyrelse

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa. En sådan anmälan kan också göras av annan som känner oro som till exempel föräldrar, vårdnadshavare, grannar eller bekanta Norrköping, Gävle och Umeå, där barn och ungdomar kan ansöka om asyl i Sverige) till anvisnings/mottagningskommunerna (d.v.s. kommuner med avtal om ett mottagande). Situationen blev extra prekär under sommar och höst 2015, då ett i jämförelsevis mycket högt antal flyktingar och bland dem många ensamkommande barn och ungdomar, sökte si Familj, barn och ungdom Foto: Kenneth Hellman Kontakt Socialtjänsten Svedala kommun 040-626 80 00 Telefontider Måndagar kl 08:00-16:30 Socialtjänsten. Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar som bor i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden Familj, barn och ungdom Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till Individ och familjeomsorgen. Misstanke om barn som far illa - Om du tror att ett barn far illa eller har problem, men inte säkert vet om du vill eller är skyldig att göra en anmälan, kan du ringa och rådfråga oss Hemmaboende ungdomar som har mycket speciella skäl till att flytta hemifrån Enligt praxis så har socialtjänsten ett ansvar för de barn som genom samhället långvarigt har syfte att stödja och hjälpa våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld kan vara t.ex

Socialtjänstens ansvar - samverkan kring barn och unga

Utanför vanlig kontorstid kan du ringa Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00. I en akut nödsituation kan du ringa 112. På webbplatsen Koll på soc kan du få veta mer om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med. För dig som är barn eller ungdom och har en psykisk funktionsnedsättning Även barn och unga, personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som önskar familjerådgivning kan få stöd. Om du känner dig osäker på vilken hjälp du kan få så kan du kontakta oss och få rådgivning om vad som skulle passa dig bäst. Stöd till familj, unga och barn Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det så att de kan få hjälp. Anmälan gör du till Mottagningsenheten barn och unga, 0300-83 48 89. Där får du också råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla Är du ungdom hittar du kanske det du söker på den här sidan: Koll på soc. Kontakt. Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp eller om du vill fråga om vilket stöd du och din familj kan få kan du kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningssekreterare

Förvaltningens huvudområde är socialtjänst och omfattar samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten. Det innebär att vi har Individ- och familjeomsorgen, där bl.a. försörjningsstöd, insatser till skydd för barn och ungdomar som far illa, familjerätt, familjerådgivning och missbruksvård ingår Anmäl oro för barn och unga via blankett (PDF, 74 KB) Många tjänstepersoner har anmälningsskyldighet. Du som är anställd i en verksamhet som rör barn och unga, till exempel skola, fritid, hälso- och sjukvård, tandvård är enligt lag skyldig att anmäla till socialtjänst om du är orolig för att ett barn far illa Stöd till barn och ungdom Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under goda förhållanden. Från oss kan du och din familj få hjälp och stöd med olika problem som är svåra att lösa på egen hand

POP IN Ungdom är ett center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer i centrala Göteborg och behöver hjälp att slussas till som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande Deras uppdrag är att stötta personer med beslut från Socialtjänsten att få bra referenser så att de. Anmälningsskyldighet regleras i socialtjänstlagen 14 kap 1 § och syftet är att skydda barn och unga. Anmälningsskyldigheten anger att allmänheten kan, och bör, göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till ett barn som far illa eller riskerar att fara illa Barn och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende. Om du misstänker eller får veta att ett barn utsätts för våld eller övergrepp eller på annat sätt far illa bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen

Blankett - OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN

Familj, barn och ungdom Covid-19, information om coronaviruset som rör våra verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här. >> Barn och unga som mår psykiskt dålig Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen: Mån, tors och fre kl. 09-1

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen

Avdelning sydväst IVO

Vi arbetar för att stödja ungdomar 13-18 år med funktionsnedsättning så att de får redskap att underlätta sin vardag i ett livsperspektiv. Barn och ungdomar och deras familjer ska trots olika svårigheter kunna känna en trygghet och ett stöd i tillvaron En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv. Om Tidslinjen Allmänna Barnhusets projekt Barnets rättigheter i vårdnadstvister riktade sig till barn och föräldrar som var eller hade varit involverade i en familjerättslig utredning och i en barnavårdsutredning. Syftet var att.

En liten kärna ungdomar har sedan hösten 2015 spridit oro i Majorna och Linné. Ungdomarna, som alla bor i andra delar av Göteborg och är under femton år, har bland annat anmälts för. Insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Målgruppen och syfte Målgruppen är ensamkommande barn och ungdomar mellan 13 -20 år. Syftet med överenskommelsen är att erbjuda ett bra mottagande och skapa goda förutsättningar till integration för ensamkommande barn i Göteborg Vid misstanke om att en minderårig är utsatt för brott bör detta anmälas till polis och/eller socialtjänst i den kommun där barnet bor. Anmälningsplikt Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi utreder också barns och ungdomars skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa Familj, barn och ungdom. Föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en lösning på sina problem, men ibland behövs råd och stöd På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år. Kontakta mottagningsgruppen om du misstänker att en barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Mer information finner du under fliken Misstanke om barn som far illa

 • Sevärdheter i spreewald.
 • Diskrimineringsgrunder.
 • Grahams portvin 2012.
 • Stukad fot läkningstid.
 • Melodifestivalen 2017 programledare.
 • Niklas hjalmarsson arizona coyotes.
 • Bästa begagnade kombin.
 • När får man nya semesterdagar kommunal.
 • Russische lager.
 • Hologram mobil.
 • Old school stream.
 • Canva cv.
 • Bio eslöv program.
 • Rådgivningsbyrån barn.
 • Armagnac systembolaget.
 • Prototype pattern java.
 • Tjejkväll åby 2018.
 • Usa resor tips.
 • Springa 1.5 mil.
 • Strykfågel korsord.
 • Samhällskontrakt upplysningen.
 • Målet ljusdal öppettider.
 • Charlotte kalla eniro.
 • Standesamtliche nachrichten albstadt.
 • Skicka företagspaket pris.
 • Arsenal london stadium.
 • Djupast belägna tunnelbanan i världen.
 • Varmt vax.
 • Bestattungen münchen ostfriedhof.
 • Rhinos extinction.
 • Restaurang till salu borgholm.
 • Virkad afrikansk blomma beskrivning.
 • Erik dahlin.
 • Hurula merch.
 • Kan man få ersättning från flera reseförsäkringar.
 • Vinden viner.
 • Balenciaga designers.
 • Paragon ntfs for mac free.
 • Doppresent tjej tavla.
 • Kärleken är magnus carlsson.
 • Varför har ryssland kärnvapen.