Home

Artikel 177 i eeg fördraget

Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 - fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De nya gemenskaperna hade båda ett råd som fattade beslut på förslag från en kommission (artikel 177 i EEG-fördraget) 2. Förfarande - förhandsavgörande - domstolens behörighet - gränser (artikel 177 i EEG-fördraget) 3. Europeiska ekonomiska gemenskapen - gemenskapens rättsordning - särskild karaktär - ställning i förhållande till nationella rättssystem - gemenskapsreglernas företräde - definitiv inskränkning av. avgörande enligt artikel 177 i EG-fördraget ställt en fråga angående tolkningen av artiklarna 48, 51, 52, och 59 i nämnda fördrag. 2 Denna fråga har ställts inom ramen för en tvist mellan Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (nedan kallat Inasti) och H domstolens kansli den 20 juni samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget ställt tre frågor om tolkningen av rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, s. 5; svensk speci­ alutgåva, område 3, volym 33, s. 42) Artikel 4 1. Unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna om den genom fördragen tilldelas en befogenhet som inte omfattas av de områden som avses i artiklarna 3 och 6. 2. Unionen och medlemsstaterna ska ha delade befogenheter på följande huvudområden: a) Inre marknaden. b) Socialpolitik, i fråga om aspekter som anges i detta fördrag

till domstolen den 11 mars samma år, med tillämpning av artikel 177 i EEG-fördraget begärt ett förhandsavgörande angående tre frågor rörande tolkningen och giltigheten av artikel 3.1 första strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 857/84 av den 31 mars 1984 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den avgift som avses Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget.. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1]EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan En EEG-undersökning görs vanligtvis på sjukhusets neurofysiologiska mottagning. Ibland kan du får göra ett långtids-EEG hemma eller på en vårdmottagning på sjukhuset under ett till flera dygn. Vaken-EEG. När du ska bli undersökt med ett vaken-EEG får du halvligga med drygt 20 elektroder fästa i hårbotten

Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör unionens konstitutionella grund, den så kallade primärrätten.Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter. Genom fördragen har en unik rättsordning i internationell rätt - unionsrätten - upprättats enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan Campus Oil Limited, Estuary Fuel Limited, McMuUan Bros Limited, Ola Teoranta, PMPA Oil Company Limited, Tedcastle McCormick & Company Limited och Ministern för industri och energi Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att bland annat underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen till domstolens kansli den 8 september 1997, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget ställt en fråga om tolkningen av artikel 7 i EEG-fördraget (numera artikel 6 i EG-fördraget) och artikel 52 i EG-fördraget. 2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan Royal Bank of Scotland plc (nedan kalla inkom till domstolen den 28 oktober 1993, enligt artikel 177 i EEG-fördraget begärt ett förhandsavgörande av sex frågor angående dels tolkningen av gemen­ skapsrätten vad beträffar den nationella domstolens behörighet att ex officio bedöma huruvida en bestämmelse i nationell rätt är förenlig med artiklarna 3 f, 5

förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan Max Witzemann och Hauptzollamt München-Mitte. Begäran avser tolkningen av artiklarna 3, 9 och 12-29 i EEG-fördraget, samt artikel 2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmoniserin fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 290 och 291. Det är även lämpligt att förordningen beaktar utvecklingen av unionsrätten och att anpassa vissa bestämmelser i förordningen så att de blir enklare att tillämpa

177 i EG-fördraget, begärt förhandsavgörande beträffande tre frågor rörande tolk­ ningen av artikel 2 i rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT n Romfördraget är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien.Det trädde i kraft den 1 januari 1958 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.. Fördraget hette ursprungligen formellt fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), men bytte genom.

Medlemsstaterna får, till utgången av den femte tillämpningsperioden för artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 och i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, behålla sina nationella förordningar om begränsning av framställning och saluförande inom sina respektive territorier av produkter som inte uppfyller de villkor som avses i artikel 2 i denna förordning Ursprungligen hette det EEG-fördraget, eftersom det upprättade den europeiska ekonomiska gemenskapen. Efter fusionsfördraget som lade samman flera fördrag byttes namnet till EG-fördreaget. EG-fördraget består av 314 artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för den gemensamma marknaden Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) var en överstatlig organisation mellan ursprungligen sex medlemsstater i Västeuropa.Den upprättades genom Romfördraget den 1 januari 1958 och ersattes av Europeiska gemenskapen (EG) genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993.. EEG utökade det samarbete som redan hade påbörjats genom Europeiska kol- och stålgemenskapen i början på 1950-talet - Artikel 12 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen efter Nicefördragets ikraftträdande 1. Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget Till skillnad från EKSG-fördraget ingicks Romfördragen på obegränsad tid (artikel 240 i EEG-fördraget och artikel 208 i Euratomfördraget), vilket gör att fördragen har en närmast konstitutionell karaktär. De sex grundarländerna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Må

Romfördraget (EEG

 1. 1986, har Tribunal de grande instance i Lille, i enlighet med artikel 177 i EEG-fördraget, ställt en fråga om tolkningen av artikel 48 i EEG-fördraget. 2 Denna fråga har uppkommit inom ramen för ett brottmål under enskilt åtal som Union nationale des entraîneurs et Cadres techniques professionnels d
 2. Artiklarna i EU-fördraget var då numrerade med antingen bokstäver eller bokstäver och siffror: artikel A eller K.1 i EU-fördraget. Det var viktigt att inte använda felaktiga hänvisningar, t.ex. artikel 130 A i EU-fördraget som är en hänvisning till EG-fördraget
 3. artikel 107.1 i EUF-fördraget . 2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd i enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget Innehållsförteckning (EEG) 1191/69 och 1107/70, EUT L 315, 3.12.2007, s. 1, artiklarn
 4. grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (78/660/EEG) (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 L 193 1 18.7.1983 M2 Rådets direktiv 84/569/EEG av den av den 27 november 1984 L 314 28 4.12.198
 5. Yttrande från domstolen den 10 april 1992. - Yttrande enligt artikel 228.1 andra stycket i EEG-fördraget. - Förslag till avtal mellan gemenskapen å ena sidan och länderna inom Europeisk

EUR-Lex - 61964CJ0006 - EN - EUR-Le

 1. Fördraget om Europeiska unionen undertecknades i Maastricht i närvaro av Europaparlamentets talman Egon Klepsch. I enlighet med fördraget grundas unionen på Europeiska gemenskaperna (första pelaren), med två ytterligare samarbetsområden (andra och tredje pelarna): den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt rättsliga och inrikes frågor (RIF)
 2. 1958. Till skillnad från EKSG-fördraget ingicks Romfördragen på obegränsad tid (artikel 240 i EEG-fördraget och artikel 208 i Euratomfördraget), vilket gör att fördragen har en närmast konstitutionell karaktär. — De sex grundarländerna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. MÅ
 3. Artikel 7. Efter förslag från kommissionen skall rådet fem år efter den dag som avses i artikel 6.2 granska och, vid behov på grundval av ett kommissionsförslag och i samarbete med Europaparlamentet, ändra artikel 2.4 mot bakgrund av dels de erfarenheter som vunnits vid tillämpning av detta direktiv, dels målsättningen att undanröja sådan särskild information som avses i artikel 2.

artikel 101.3 i fördraget. 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1SV (1) EGT 36, 6.3.1965, s. 533. (*) Med verkan från och med den 1 december 2009 har artikel 81 i EG- fördraget ersatts av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De två artiklarna är dock i sak oförändrade. I denn RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DI-REKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1) därför artikel 100 som ursprunglig grund (nuvarande artikel 94) i fördraget. Dessa artiklar innebär i grunden ungefär detsamma, dvs. de är harmoniserade regler. I tabellen anges de nya artikelnumren. Rättsakter som grundas på artikel 130s (nuvarande artikel 175) innehåller minimiregler Artikel 1 [101] Denna förordning anger de fall då, på grund av särskilda förhållanden, befrielse från import- eller exporttullar och åtgärder som antagits på grundval av artikel 133 i fördraget ska beviljas när varor övergår till fri omsättning eller exporteras från gemenskapens tullområde. Artikel 2 [102] 1 Artikel 114 i EUF-fördraget. Förslaget antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, enligt vilket rådet och Europaparlamentet gemensamt beslutar om antagande. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. 3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipe

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget, FEUF), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958.Fördraget hette ursprungligen fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), men bytte. Förordning (EEG) nr 1866/90 skall upphöra att gälla utan att detta påverkar tillämpningen av de övergångsbestämmelser som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EG) nr 1260/1999. Artikel 4 Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde 1. I detta direktiv, som är det 20:e särdirektivet enligt arti­ kel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för att skydda arbetstagare mot sådana hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för elektromagne­ tiska fält under arbetet. 2

a) Artikel 18 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/ 89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/ 376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel. b) Artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken 87/433/EEG: Kommissionens beslut av den 22 juli 1987 om de övervaknings- och skyddsåtgärder som medlemsstater kan tillåtas att vidta i enlighet med artikel 115 i EEG-fördraget Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 21/08/1987 s. 0026 - 0029 Finsk specialutgåva Område 11 Volym 13 s. 001 översyn avrådets direktiv 76/160/EEG avden 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (6). (6) I enlighet med fördraget skall gemenskapen när den utarbetar sin miljöpolitik bland annat beakta tillgängliga vetenskapliga och tekniska data. I detta direktiv bör vetenskapliga data ligga till grund för fastställandet a Yttrande från domstolen den 4 oktober 1979. - Yttrande av den 4 oktober 1979 enligt artikel 228.1 andra stycket i EEG-fördraget. - Internationellt naturgummeavtal. - Yttrande 1/78. Artikel 2. Denna förordning träder i kraft den 12 december 2001. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 10 december 2001. På kommissionens vägnar. Franz Fischler. Ledamot av kommissionen (1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. (2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1. (3) EGT L 109.

2 Artikel 101 återfanns tidigare i artikel 81 i EG-fördraget och i artikel 85 i EEG-fördraget. När endast `artikel 101´ nämns avses `artikel 101 i FEUF´. Med `artikel 101´ avses även artiklarna de tidigare artiklarna 81 och 85. Artikel 101 återges i sin helhet i bilagan i slutet av denna uppsats. 3 Fördraget om Europeiska unionens. med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemen-skapen (1), särskilt artikel 247, och av följande skäl: (1) Genom de ändringar av förordning (EEG) nr 2913/92

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) angående en begäran

7 Denna möjlighet infördes först genom artikel 171.2 i EEG-fördraget, senare artikel 228 EG, till följd av att medlemsstaterna enats om att stärka kommissionens och EU-domstolens ställ-ning. Se Hettne, Reichel, Att göra rätt och i tid. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71 och artikel 137.2 i detta, med beaktande av kommissionens förslag(1), med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), efter att ha hört Regionkommittén, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), p sin sjukvårdsförsäkring i hemlandet enligt artikel 34 i förordning (EEG) 574/72. Krav på ersättning kan också baseras på artikel 49 och 50 i EG-fördraget. Se även avsnitt om planerad vård till patient från EU-land. Personer som kommer från land utanför EU och tillfälligt vistas i Sverig

Artikel 1 . Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen. Artikel 2 . Denna förordning träder i kraft den sextionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning 11 Artikel 39 EG och 43 EG, rådets förordning (EEG) nr. 1612/18 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968, rådets direktiv 90/364/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning, EGT L 180, 13.07.1990 juridiska enligt artikel 87.1 i fördraget. H˜RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Direktiv 80/723/EEG ändras på följande sätt: 1. Artikel 2.1 d skall ersättas med följande: fld) företag som är skyldigt att ha separat redovisning: alla företag som av en medlemsstat beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter i den mening. Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser

Fördraget Om Europeiska Unionens Funktionssätt

1. Den 4 september 2020 förelade kommissionen rådet ett förslag1, som grundar sig på artiklarna 21.2, 46, 52,2, 168.6 och 292 första och andra meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 2. Den 9 oktober 2020 nådde Coreper en överenskommelse om utkastet till rådets rekommendation enligt dok. 11618/20 De definitioner som finns i artikel 1.2 i direktiv 81/851/EEG och artikel 2 i rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(10), tagen till de allmänna bestämmelserna i fördraget. 2. För produkter som godkänns enligt punkt 1 skall de regler gälla som anges i artiklarna 24-50

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) angående en begäran

sv 1 Genom beslut av den 14 juni 1991, som inkom till domstolen den 22 juli 1991, har Landgericht i Koblenz enligt artikel 177 i EEG-fördraget ställt en fråga om tolkningen av artiklarna 85 och 5 andra stycket i fördraget för att kunna avgöra om det i tysk rätt föreskrivna obligatoriska tillståndsförfarandet för vägtransporttaxor är förenligt med dessa föreskrifter (1) EUT C 177, 11.6.2014, s. 84. (2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 september 2014. (3) Rådets beslut 93/626/EEG av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1) - med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0428/2010), - med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt en REFERENCE to the Court under Article 177 of the EC Treaty by the Tribunal Administratif, Amiens (France), for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between EurLex-2 sv angående en begäran enligt artikel 177 i EG -fördraget , från Tribunal administratif d'Amiens (Frankrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen.

Artikel 1 Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 1 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1) 7 Galec deltog på samma sätt i det administrativa förfarandet i ärendet Parfums Givenchy, i vilket kommissionen den 24 juli 1992 antog beslut 92/428/EEG i ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/33.542 - Parfums Givenchys selektiva distributionssystem) (EGT nr L 236, s. 11). Detta beslut är föremål för en parallell talan vid förstainstansrätten (Galec mot.

enlighet med fördraget vidta nationella åtgärder beträf-fande sådana maskiner i syfte att genomföra rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdi-rektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (7) 6. Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992. 7 i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, och av följande skäl: (1) Förordningens huvudsakliga och överordnade syfte och innehåll är miljöskydd medan dess följder för den internationella handeln endast är av underordnad betydelse. (2) Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervaknin rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-téns yttrande (2) Författarna till denna artikel deltog under hösten 2004 och våren 2005 i den första upplagan av processtävlingen European Tax Moot Court Competition. I det fiktiva fall som låg till grund för tävlingen ställdes frågor rörande underkapitaliseringsregler och deras förenlighet med de grundläggande friheterna i EG-fördraget. Bland annat ställdes frågan huruvida.

77/799/EEG, men föreskriver där så är nödvändigt tydli artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE (1) Förordning nr 19/65/EEG ger kommissionen befogenhet att tillämpa artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring som endast två företag är parter i samt motsvarande samordnade förfaranden som omfattas av artikel 101.1 i fördraget

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Wikipedi

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiskagemenskapen, med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen avmarknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 i denna, och. av följande skäl av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1). 3 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 28.11.1992 förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (kapitel 27) (fl.) dok. 6986/99 UD 39 6985/99 UD 38 11. Antagande rådets förordning om att ändra bilaga l till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och o

EU-fördragen Europeiska Unione

EEG-undersökning - 1177 Vårdguide

Artiklarna 2 och 3, artikel 4.1 och 4.3-4.6, artiklarna 6, 7, 13 och 14, artikel 15.3 och 15.4, artiklarna 16-21, 29-35 och 37-41, artikel 42 första meningen, artiklarna 42 a-42 f, artiklarna 45.1 och 46.1 och 46.2, artiklarna 46 a, 48-50, 50 a, 50 b, 50 c, artikel 51.1, artiklarna 51 a, 56-59, 60 a, 61 och 61 a i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på de institut som anges i. Vidare föreslås ett tillägg i ingressen (p.11) om att det mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-133/06 anses nödvändigt att formulera om artikel 4.3 andra stycket i direktiv 90/435/EEG (dvs. i dess nuvarande lydelse), i syfte att klargöra att de regler som avses i den bestämmelsen antas av rådet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i fördraget

Europeiska unionens fördrag - Wikipedi

detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2§ Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1. Kanarieöarna, 2. de franska utomeuropeiska departementen, 3. Åland, 4. Kanalöarna Bilaga 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda där (70/1251/EEG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 48.3 d i detta samt artikel 2 i.

Campus Oil Limited, Estuary Fuel Limited, McMuUan Bros

1 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa företag (78/660/EEG) samt rådets sjunde direktiv av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (83/349/EEG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning avankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HARANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiskagemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta Details of the publication. Rådets åttonde direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat på artikel 54.3 g i fördraget, om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskape Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn: Kommissionens förordning nr 461/2010 (110 kb) Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring: Kommissionens förordning nr 316/2014 (150 kb Fördragen om Europeiska unionen (FEU) , Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) Legalitetsprincipen, art. 2 men 2 FEU - Offentlig maktutövning kräver lagstöd. Principen om tilldelade befogenheter, art. 5.1 FEU - EU får bara besluta enligt de mandat länderna har gett EU

Romfördraget 1957 Nyhetssajten Europaportale

 1. Genom artikel 2 ändras fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget). EG-fördraget byter namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artiklarna 3-7 innehåller Lissabonfördragets slutbestämmelser. Till fördraget finns en bilaga, vilken utgör en integrerad del av fördraget
 2. nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AN-TAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-pen, särskilt artikel 71.1
 3. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, med beaktande av rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (1), särskilt artikel 1, efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning
 4. Details of the publication. Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisnin
 5. Artikel 1 Förordning (EEG) nr 95/93 ska ändras på följande sätt: 1. Artikel 10a ska ersättas med följande: Artikel 10a 1. Vid tillämpning av artiklarna 8.2 och 10.2 ska samordnarna anse att ankomst- och avgångstider som tilldelats för perioden 1 mars 2020-24 oktober 2020 har använts a
 6. I detta avseende skall det noteras att det i artikel 73 i förordning nr 1408/71, i dess ändrade lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT L 331, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 165), föreskrivs att en anställd eller egenföretagare, som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat, skall för sina familjemedlemmar som är bosatta i.
 7. Europeiska gemenskapen är i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, behörig att ingå internationella avtal och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen när detta bidrar till att de i artikel 174.1 uppställda målen uppnås. I artikel 174.1 uppställs målen för gemenskapen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 29 april 1999 * I

(4) Genom direktiv 93/7/EEG infördes ett system som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa återförandet till sitt territorium av kulturföremål som klassas som nationella skatter enligt artikel 36 i EUF-fördraget och som tillhör någon av de gemensamma kategorier av kulturföremål som anges i bilagan till det direktivet och som har förts bort från deras territorium i. Hänvisningen till artikel 62 i fördraget är inte tillämplig. 6 § Artikel 2 i förordning (EEG) nr 4055/86 skall ersättas av: Det skall inte finnas några unilaterala nationella restriktioner beträffande transport av vissa varor som helt eller delvis förbehållits för fartyg som för inhemsk flagg om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1)

I de förenade målen C-430/93 och C-431/93, angående

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,särskilt artikel K 3.2 b i detta, med beaktande av Förenade kungarikets initiativ, med beaktande av den handlingsplan från högnivågruppen för frågor som rör organiserad brottslighet somgodkändes av Europeiska rådet i Amsterdam den 16-17juni 1997, särskilt rekommendation 26 b om bättremöjligheter att spåra och beslagta vinning av. Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater.Fördraget trädde i kraft den 1 januari 1958 efter att ha signerats av representanter för Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater den 25 mars 1957.. Genom fördraget inrättades Europeiska. fördraget. M1. 1997D0132 förfarande som anges i artikel 29 i direktiv 72/462/EEG(*). Artikel 4 De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra avtalet, inbegripet garantier avseende färskt kött och köttbaserade produkter, motsvarande de som fastställs i direktiv 72/462/EEG, skall fastställas i enlighet me med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiskagemenskapen, med beaktande av rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter påmineraloljor (1), särskilt artikel 8.4 i detta, med beaktande av kommissionens förslag, och. av följande skäl I den mån det hä nvisas till EG-fördraget, Målsättningen med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Habitatdirektivet) är bl.a. att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljötyper, artikel 10 och som är av avgörande betydelse för vilda djur och växter

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 6 april 1995 * I

10 § I artikel 10 skall Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning nr 19/65/EEG bestämma att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som omfattas av denna förordning ändå har verkningar som är oförenliga med bestämmelserna i fördragets artikel 85.3 ersättas med Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20. nämligen fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommis-sion för Europeiska gemenskaperna (fusionsfördraget), som undertecknades av de sex medlemsländerna den 8 april 1965. De tre gemenskaperna fi ck därmed ett enda råd, en enda kommission och en gemensam budget. Dessutom inrättas, genom artikel 4 i det fördraget Förordning (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningar för internationell godsbefordran på järnväg m.m enlighet med artikel 295 i fördraget. De nationella regle-ringsmyndigheterna bör ha de resurser i fråga om perso-nal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. (12) Varje part som berörs av ett beslut som fattats av en nationell regleringsmyndighet bör ha rätt att överklag 2 Artikel 2, Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 3 Artikel 3, Fusionsfördraget, även kallat EG-fördraget, gavs EKSG, EEG och Euratom gemensamma 4 Lysén, 1994, s 10 5 Bernitz, 1999, s 8. 6 institutioner 1967.6 I slutet av 1969 slog de Sex fast att de ville utvidga och fördjup

Romfördraget - Wikipedi

Standard Liège oversættelse i ordbogen dansk - svensk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog sverige translation in Swedish-Spanish dictionary. sv I rådets förordning (EEG) nr 2210/80 av den 27 juni 1980 om ingående av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sveriges regering om vissa åtgärder i syfte att främja laxreproduktion i Östersjön (1) föreskrivs att gemenskapens bidrag skall vara lika stort som de svenska myndigheternas faktiska kostnader för. Unionsmedborgarskap, även känt som EU-medborgarskap, är ett medborgarskap som tillkommer varje person som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater.Dessa personer kallas för unionsmedborgare eller EU-medborgare.Medborgarskapet kompletterar, och ersätter inte, de nationella medborgarskapen och individer kan inte avsäga sig detta utan att också avsäga sig alla.

 • Vinande ljud mercedes.
 • Game of thrones season 7 air time.
 • Super mario land 2: 6 golden coins.
 • Hur många milliampere är 1 ampere.
 • Le bon coin frigo mayenne.
 • Best of basic frölunda torg.
 • Kalljästa frallor torrjäst.
 • Identifikation försäkring.
 • Ta bort antenn bil.
 • Imazing.
 • Smålökar ica.
 • How to use a mac as a pc monitor.
 • Strömstyrka spänning och resistans.
 • Var är apple baserat.
 • Expedia no kundeservice.
 • Hur länge syns elvanse på urinprov.
 • Hängs rår på.
 • Teilemarkt hamm.
 • Sanctuaires de lourdes.
 • Edinburgh castle english.
 • Ronaldo statistik.
 • Volvo 240 sprängskiss.
 • Kinas handel.
 • Hotel flora.
 • Geruchssinn hund reichweite.
 • Gioielli in acciaio inossidabile.
 • Skatt förr korsord.
 • Valross betar.
 • Millennium falcon wiki.
 • Grundförstärkning villa.
 • Sachtexte klasse 9.
 • Justitieminister 1983.
 • Karlie orthobed ersatzbezug.
 • Lilla djursjukhuset säsong 2.
 • Vallonbruken 2017.
 • Trope dictionary.
 • Magnum musik.
 • Tårta med lemon curd grädde.
 • Investeringsstöd hyresrätter.
 • Dystopi.
 • Adele send my love.