Home

Nationell strategi för samhällets informations och cybersäkerhet

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet. Denna nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet är ett uttryck för regeringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och Regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4) Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och redogör för den i en skrivelse. Regeringen avser bland annat att lyfta betydelsen av myndigheters informationssäkerhetsarbete i sin myndighetsstyrning cybersäkerhet. Denna nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet är ett uttryck för regeringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området. Huvudsyftena med strategin är att bidr

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 Regeringens skrivelse 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- Skr. och cybersäkerhet 2016/17:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Vi pratar med Torbjörn Andersson om regeringens informations- och cybersäkerhetsstrategi. Jag skulle vilja säga att det har funnits en efterfråga om ett nationellt synsätt kring cybersäkerhet senaste åren

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen. En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i Samfi-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området Föreningen SIG Security anordnar FOKUS-kväll Stockholm 30/1-2019: En nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

 1. Regeringen beskriver att h uvudsyftena med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället och stödja de insatser och det engagemang som redan finns i samhället för att stärka informations- och cybersäkerheten
 2. Regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet innehåller dock inga konkreta förslag på hur samverkan med näringslivet kan förbättras och hur samhällets it-säkerhet som helhet kan dra nytta av den teknikkompetens som finns på området i Sverige
 3. Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) har nu släppt en nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet. Handlingsplanen består av 77 förslag på åtgärder och kommer att uppdateras årligen under åren 2019 fram till 2022. Följande myndigheter har varit med och tagit fram handlingsplanen: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB.
 4. Regeringen presenterar en nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället
 5. Någon ytterligare behovsanalys utöver regeringens analyser i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet har inte genomförts inför 2019 års redovisning. Beredning av planen har innefattat gemensamma arbetsmöten med de involve-rade myndigheterna där samverkansbehov och möjligheter identifierats. Arbete
 6. Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022 : redovisning 2020 på MSB:s webbplats; Om nationell handlingsplan för informations och cybersäkerhet på MSB:s webbplats; Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213) på regeringens webbplat
 7. FOKUS-kväll Stockholm: En nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. 2019-01-18 by Lars Granath. Välkommen till vårens första FOKUS-kväll! Regeringen har tagit fram en nationell strategi för informationssäkerhetsarbetet

Här redovisas regeringens övergripande prioriteringar för samhällets informations- och cybersäkerhet och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området De sju myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) har tagit fram en samlad handlingsplan informations- och cybersäkerhet för perioden 2019-2022. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. I hand-lingsplanen redovisas dock åtgärderna under den strategiska prioritering och tillhörande målsättning som åtgärden tydligast knyter an till. ¯tgärderna under respektive målsättning är redovisade utan inbördes prioritetsordning Därefter går jag igenom och motiverar det valda materialet, regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (hädanefter NSSIC). Jag för sedan en diskussion kring källkritik. I analysen, presenterar jag mina fynd utifrån Bacchis frågebatteri och Eriksson och Huysmans perspektiv på hot En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området

3 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, skr. 2016/17:213, bilaga: Uppdatering om genomförandet av Nationell strategi för En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området Den 5 mars presenterade myndigheterna i SAMFI-gruppen en gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området För att öka samverkan mellan samhällets olika aktörer, och därmed den samlade effektiviteten i genomförandet av den Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213), har regeringen beslutat om en komplettering av strategin i form av en bilaga

Prioriteringarna i den samlade nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet som regeringen publicerade i dag är ett konkret stöd för MSB, bland annat i arbetet med att stödja aktörer att systematiskt och riskbaserat säkra sin information 2. Nationell handlingsplan för samhällets informations-säkerhet 2.1 Samhällets informations- och cyber-säkerhet Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att förbättra och effektivisera människors vardag och organisationers verksamhet men skapar även nya risker och utmaningar Denna sida visar information om Nationella strategin för samhällets informations och cybersäkerhet. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden Den 29 juni 2017 presenterade regeringen sin nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Det är inga direkta nyheter som tas upp i strategin. Konkreta målsättningar och handlingsplaner saknas, och mycket av innehållet kunde lika gärna vara direkt hämtat från 2001 INFORMATIONS- OCH CYBERSÄKERHET MSB-89.5 Nationell handlingsplan 2012 Samhällets informationssäkerhet MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI 1, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informa-tionssäkerheten i samhället och förverkliga strategin för samhällets.

Nationell risk- och förmågebedömning 2019 7 Sammanfattning. Gapet mellan digitaliseringen och informations- och cybersäkerheten behöver slutas . En grundförutsättning för fortsatt utveckling av samhällets krisberedskap och civilt försvar är ett systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet. Sverige är ett land me Bet. 2017/18:FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Nationell handlingsplan för samhällets informations- och

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) har nu släppt en nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet. Handlingsplanen består av 77 förslag på åtgärder och kommer att uppdateras årligen under åren 2019 fram till 2022. Följande myndigheter har varit med och tagit fram handlingsplanen Samhällets arbete med informations- och cybersäkerhet behöver utvecklas ordentligt. Stora brister finns som leder till sårbarheter på samhällsnivå. Lagöverträdelserna på Transportstyrelsen visar tydligt vad som kan hända när kunskapen är för dålig om informations- och cybersäkerhet och säkerhetsskydd inom en organisation Regeringen har i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet pekat på betydelsen av att höja grundnivån av informationssäkerhet.4 Detta har enligt strategin inte bara betydelse för den 1 Se Verket för förvaltningsutvecklings föreskrifter om statliga myndigheters arbet Regeringen har i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet pekat på betydelsen av att höja grundnivån av informationssäkerhet.4 Detta har enligt strategin inte bara betydelse för den enskilda organisationen och samhället i stort utan i förlängningen även ur ett cyberförsvarsperspektiv Uppdrag . Utredningen har haft regeringens uppdrag att föreslå en nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system samt att föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur

Dessvärre riskerar Sverige att halka efter i cybersäkerhet på grund av att arbetet sker i stuprör. 2017 tog regeringen fram en nationell strategi för cybersäkerhet och har initierat ett nationellt cybersäkerhetscenter i form av ett samarbete mellan FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen Informations- och cybersäkerhet i Sverige -Strategi och åtgärder för säker information i staten, SOU 2015:23 . 1 Sammanfattning . Skatteverket avstyrker utredningens förslag - om en nationell styrmodell, - att författningsförslaget genomförs i dess nuvarande utformning och lämnar istället et Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet. Denna nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet är ett uttryck för regeringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området.

Nationell strategi för samhällets informations- och Cyberhot och cybersäkerhet Ökade risker och nödvändiga Specialist inom Cybersäkerhet - Experis. Stärkt informations- och cybersäkerhet - Företagsuniversitetet. Richard Oehme on Twitter: Ni duggar rapporter & artiklarna. Nationell Informations- och cybersäkerhet är en fråga som angår hela samhället. Alla behöver ta sitt ansvar för informations- och cybersäkerhetsfrågor för att vi ska uppnå en effektiv och säker hantering av information. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra organisationer ska ha kännedom om hot och risker.

I år 14 februari med tagline Cybersäkerhet i nationens intresse. Enligt SOFF: Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Nationella Strategin: Sverige skall vara en ledande digital aktörer i Världen Remiss av betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Den nationella strategin bör inte fokusera enbart på it-incidentrapportering för att uppnå en nationell lägesbild 3. Justitiedepartementet (2015) Informations­ och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten, SOU 2015:23 4. Justitiedepartementet och Regeringen (2016) Nationell strategi för samhällets informations­ och cybersäkerhet, Skr. 2016/17:21

Föreläsning: En nationell strategi för samhällets

Annat de har utgivit är en broschyr för småföretagare om cybersäkerhet. Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Nationella Strategin: Sverige skall vara en ledande digital aktörer i Världen Remissvar gällande informations- och cybersäkerhet i Sverige . Strategi och åtgärder för säker information i staten ( SOU 2015:23) Sammanfattning . Länsstyrelsen välkomnar utredningens förslag till nationell strategi för statens informations- och cybersäkerhet och ställer sig i huvudsak bakom de sex delmål som utgör strategin nationell läkemedelslista. En kompetens- och resursplan för programmet har tagits fram. 5 Skr. 2016/17:213: Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Stockholm: Justitiedepartementet 6 Socialdepartementet. Förstudie om genomförande av nationella läkemedelslistan. Regeringsbeslut S2017/00838/FS 3 9 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 98 3 10 Felaktigt VMA-larm i Stockholm 99 3 11 IT-säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen 10 Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället syftar till att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande för en rättvis och hållbar global utveckling.

För att öka samverkan mellan olika samhällsaktörer, och därmed effektiviteten i genomförandet av den Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (2016/17:213), har regeringen beslutat om en komplettering av strategin i form av en bilaga Finlands nationella strategi för cybersäkerhet är att genomföra EU:s riktlinjer för cybersäkerhet. Den nya strategin framhäver samarbete och kompetens, men också bättre samordning av ledningen. Oktober är Europeiska månaden för cybersäkerhet. Målet är att öka medborgarnas och organisationernas kunskaper om cybersäkerhet, vilket. Digitalisering och cybersäkerhet - strategiska hot och risker Ska digitaliseringen kunna fortsätta måste cybersäkerheten i Sverige öka och detta speciellt i ljuset av den återtagna totalförsvarsplaneringen. Richard Oehme, berättar om strategiska hot- och risker, några 'svarta svanar' och om behove Eventbrite - Dataföreningen i Sverige presents SÄKERHETSFREDAG #3: Cybersäkerhet - strategi och praktik - Friday, 20 November 2020 - Find event and ticket information

Vad betyder egentligen cybersäkerhet? Fia Ewald

3FörordDen nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhetpublicerades 2012.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) togfram. Målet med strategin för cybersäkerheten i Finland är att reagera på cyberhoten, stärka samhällets totala säkerhet och säkerställa cyberomgivningens funktion under alla omständigheter. Genom att följa de tio riktlinjer som presenteras i strategin kan Finland på nationell nivå hantera cyberomgivningens avsiktliga och oavsiktliga skadeverkningar, åtgärda och återhämta sig från dem 2 STRATEGI FÖR CYBERSÄKERHETEN I FINLAND Arrangemangen i fråga om den övergripande säkerheten har beskrivits i det av stats-rådet den 5 december 2012 utfärdade principbeslutet om den övergripande säkerheten. Principerna för tryggandet av samhällets vitala funktioner beskrivs i Säkerhetsstrategi för samhället (2010) Den 1 januari 2018 bildades Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS. Den nya centrumbildningen, som organisatoriskt ligger under Institutet för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), består av tre enheter; Enheten för uppdragsutbildning (fd IHT), Enheten för analysstöd (fd Crismart) och CATS Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Den 2 mars lämnade Försvarsmakten tillsammans med övriga myndigheterna i Samfigruppen 2020 års redovisning av den samlade handlingsplanen för informations- och cybersäkerhet till regeringen. Handlingsplanen ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området The strategy thus encompasses the whole of society, that is to say central government authorities, municipalities and county councils, companies, organisations and private individuals. Translation of Government Communication Skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige . 7 § - Ett annat begrepp än IT -incidenter bör användas i förordningen och strategin. I Angående att en nationell styrmodell för informationssäkerhet föreslås etableras är vi tveksamma 4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (2016), sida 11. 5 Kriskommunikation i finanssektorn - en vägledning vid större störningar, FSPOS (2017), sida 6, 8, 1 Det offentliga ansvarar därtill för en betydande del av den verksamhet som är nödvändig för samhällets trygghet, säkerhet och funktionalitet, t.ex. räddningstjänst, sjukvård och polis. En nära samverkan mellan näringslivet och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå ä

med anledning av skr

Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent förnybar elproduktion för mindre miljöpåverkan. Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar tillsammans för att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad I detta perspektiv är den samlade strategin för informations- och cybersäkerhet som regeringen nu förbereder central, då den kommer att peka ut färdriktningen. En viktig fråga, som kommer vara aktuell helt oavsett regeringens strategi, är det ansvar som åligger varje verksamhet att hantera sin informations- och cybersäkerhet Handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet till regeringen. och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området. Myndigheterna i SAMFI-gruppen som har ett särskilt ansvar inom informations- och cybersäkerhet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets. anta nationella strategier för cybersäkerhet. I direktivet fastställs också samarbete på EU-nivå både strategiskt och tekniskt. Slutligen införs skyldighet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och meddela relevanta nationella myndigheter om allvarliga incidenter

Löfven berättade att regeringen nu arbetar med att ta fram en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. - I försvaret av svensk säkerhet och sammanhållning ska vi vara redo. Strategi för cybersäkerhet. I egenskap av ett informationssamhälle är Finland beroende av att datanäten och datasystemen fungerar och således också mycket sårbart för störningar som riktas mot dem

En nationell strategi för samhällets informations- och

Denna nationella modell innebär att regeringen vill ta fram någon slags plattform för arbetet med informations- och cybersäkerhet. Den nationella modellen syftar till att utgöra en gemensam plattform för det systematiska informationssäkerhetsarbetet genom att samordna och samla regelverk, metoder, verktyg, utbildningar med mera på ett lättillgängligt sätt Ett nationellt cybersäkerhetscenter är ett steg i rätt riktning, men då måste vi ta vara på alla de resurser vi har och grundligt planera för att involvera alla delar av samhället - annars kommer det aldrig vara tillräckligt. Kaja Narum, business Unit Leader Nordics, IBM Securit Vår analys av regeringens nya strategiutredning om ökad informations- och cybersäkerhet i samhället (SOU 2015:23) är försiktigt positiv, med vissa förbehåll. Förslaget att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett tydligare ansvar för informationssäkerheten i landet, bland annat utövandet av nationell tillsyn, är bra och kommer förstärka möjligheterna att öka.

2020 års handlingsplan för samhällets informations- och

3 Individ och myndighet i det digitala samhället.. 65 3.1 Den digitala världen är - global 4.5 Skärpta krav och rutiner för svenska 77 4.6 Nationell strategi för informations- och cybersäkerhet..... 78 4.7 En ny säkerhetsskyddslag. avseende informations- och cybersäkerhet i Sverige - strategi och åtgärder för säker information i staten. Synpunkter ska lämnas senast den 15 september 2015. 2. Sammanfattande kommentarer . FMV ställer sig överlag positivt till utredningens förslag avseende en strategi i syfte att stärka informations- och cybersäkerhet i staten I mars 2019 presenterades en rapport från MSB och andra samhällsinstanser med 77 åtgärdsförslag för att stärka svensk cybersäkerhet och säkra den offentliga infrastrukturen. Många av de åtgärder som redan i dag tillgodoses i Norge är planerade att implementeras först mellan 2022 och 2025 - allt medan hotbilden fortsätter att anta nya former Regeringen har redan tagit flera initiativ för att säkerhetsarbetet ska stärkas. Nu tas ytterligare steg. Regeringen kommer nästa år att presentera en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. - För att vi ska kunna uppnå ett mer robust samhälle behöver vi hantera de digitala säkerhetsutmaningarna

FOKUS-kväll Stockholm: En nationell strategi för

Enligt it-säkerhetsdirektivet ska varje EU-land även utse en eller flera nationella myndigheter och upprätta en strategi som ska användas för att hantera cyberhot. It-säkerhetsdirektivet (EU:s officiella tidning) Regler för it-säkerhet som antagits av rådet (pressmeddelande 17.5.2016) En säkrad digital inre markna Anders Ygeman och Mikael Damberg i rundabordssamtal med näringslivet om informations- och cybersäkerhet tor, dec 15, 2016 10:22 CET. Inrikesminister Anders Ygeman och närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffade idag ett tjugotal representanter från näringslivet för att diskutera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna på informations- och cybersäkerhetsområdet Strategin för cybersäkerhet har kommit att bli en hörnsten i EU:s politik, även om strategin formulerats brett och snarare ger uttryck för en vision än ett mätbart mål. 4 Strategin är sammanlänkad med tre strategier som antagits senare, dvs. den europeiska säkerhetsagendan, strategin för den digitala inre marknaden samt den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (4) Genom att tillgängliggöra relevant information för allmänheten bidrar Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 (5), till utvecklingen av cybersäkerhetsbranschen i unionen, särskilt små och medelstora företag och nystartade företag

Nationell strategi för samhällets inforamations och

nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system men har styrt mot att i huvudsak endast belysa informationssäkerhet och cybersäkerhet. • Transportstyrelsen hade upattat en grundligare probleminventering vilket borde utvecklats i utredningen Nationell strategi för världsarvsarbetet - Avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi 7 Strategin i korthet Riksantikvarieämbetet fick den 19 oktober 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell världsarvsstrategi. I korthet ska den nationella strategin ge e Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig Anta en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informationssystem Anta en nationell • Informations- och cybersäkerhet är inte ett isolerat tekniskt områd Skatteverkets skrivelser m.m. 2015-09-15, Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten, SOU 2015:2 IKT, informations- och kommunikationsteknik, är en förutsättning för samhällets digitalisering, men den är känslig för störningar. Det kan handla om brister i prestanda eller säkerhet så att andra aktörer kan påverka eller få kontroll över vitala sektorer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-202

Häftad, 2015. Den här utgåvan av Informations- och cybersäkerhet i Sverige. SOU 2015:23. Strategi och åtgärder för säker information i staten. : Betänkande från NISU 2014 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare 2020 års handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet 2020-03-04 Den 2 mars lämnade myndigheterna i SAMFI-gruppen 2020 års redovisning av den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen till Regeringskansliet. Läs me På nationell nivå delas ansvaret för cybersäkerhet mellan flera myndigheter. Ingen har det yttersta ansvaret. Några har tecknat samarbetsavtal. Fler myndigheter är på gång. Vad förväntas av ett nationellt centrum för cybersäkerhet? Utökad information om evenemanget. 2017 antogs en nationell strategi för informations- och. Nationell strategi för skolväsendet. Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen.

Nationell handlings­plan för samhällets informations- och

Strategin för cybersäkerheten i Finland inleder planeringen av den beredskap och kontinuitetshantering som förutsätts för att en cybersäkerhet som täcker hela samhället ska kunna åstadkommas. Även i fortsättningen strävar man efter att säkerställa att samhällets vitala funktioner kan tryggas Insatser och sakkunskap måste slås ihop, sammanföras i nätverk och användas på ett effektivt sätt för att förstärka och komplettera befintlig kapacitet inom forskning, teknik, färdighetskompetens och näringsliv på EU-nivå och nationellt. Sektorn för informations- och kommunikationsteknik står inför betydande utmaningar, såsom. Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. För att nå målbilden skulle analyskapaciteten behöva utökas till totalt 150 000 prover per vecka, vilket kräver insatser från nya aktörer och fler hemtester Linköping - 21 augusti, 2018 - Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har fått certifieringen Cyber Essentials för sin verksamhet inom medicinteknik och uppfyller därmed de krav på cybersäkerhet som ställs vid nationella upphandlingar i Storbritannien. - Vår kombination av affärsverksamheter inom både medicinsk IT och informationssäkerhet är.

Den 2 mars lämnade Försvarsmakten tillsammans med övriga myndigheterna i SAMFI-gruppen 2020 års redovisning av den samlade handlingsplanen för informations- och cybersäkerhet till regeringen. Handlingsplanen ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området... Initiativet med det nationella centret är otillräckligt och otydligt, vi måste kräva mer av Sveriges cybersäkerhet, skriver Kaja Narum, IBM i en debattartikel. I en debattartikel i Ny Teknik skriver Kaja Narum, business unit leader Nordics, IBM Security, att den norska säkerhetsmyndighetens budget 2019 var nästan fyra gånger så stor som det svenska cybersäkerhetscentrets budget. Enligt en ny internationell ranking från Oliver Wyman bör Sverige sträva efter att skärpa sin nationella strategi för cybersäkerhet. Av 50 geografiska områden - inklusive Europeiska unionen - som tillsammans står för nästan 90 procent av världens ekonomiska produktion, rankas Sverige som nummer 13 i indexet, mellan grannländerna Danmark och Finland Cybersäkerhet Anvisning för aktörer inom social- och hälsovården Cybersäkerhet ingår i beredskapen för social- och hälsovårdens tjänster. Denna anvisning syftar till att ge en överblick över de principer om cybersäker-het som gäller sektorn samt de befintliga anvisningarna och rekommendatio-nerna Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer består av 11 enheter. Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet.

 • M/s prins carl philip.
 • Qam.
 • Happy new year text.
 • Via color sensitive innehåll.
 • Zonnic spray.
 • Villa waldfrieden.
 • Sil för diskho.
 • Gemüsesuppe zum abnehmen rezepte.
 • Wetter texas austin.
 • Fördelar med konkurrens.
 • Kolla mögel i hus.
 • Wechselkurs kuna euro raiffeisenbank.
 • Hitlers väg till makten film.
 • Dricka vatten i italien.
 • Nätaggregat 12v 10a.
 • Adjektiv är något man är.
 • Deutsche bank frankfurt.
 • His bunt.
 • Bärställning på ryggsäck.
 • Taxi 08 betyg.
 • Sabina schneebeli tatort.
 • Redang island väder.
 • Bäddmadrass 210x210.
 • Öl sm 2018 norrköping.
 • Livscykelanalys stål.
 • Laktosintolerans kräkningar.
 • Ps4 headset not working.
 • The sum of all fears.
 • Kaminwerk memmingen parken.
 • Dokumentärer svt play.
 • Floki death.
 • Daniel gillies net worth.
 • Birka cruises paradise.
 • Reicher als die geissens hörbuch.
 • Risotto alla milanese giallo zafferano.
 • Rusta jobb.
 • Kejsarträd frön.
 • Spannmålsfritt hundfoder.
 • Kuddslipad diamantring.
 • Badtemperatur malmö.
 • Debbie harry husband.