Home

Diskrimineringsgrunder

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder. Nu ska vi förklara vad de betyder. 1. Kön. Kvinnor, män och transsexuella kan bli diskriminerade på grund av kön. En person som är transsexuell kan vara någon som vill ändra kön eller som har ändrat kön. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön. 2 Diskriminering är förbjudet enligt lagens diskrimineringsförbud om det beror på någon av de sju diskrimineringsgrunderna som listas här

Diskrimineringsgrunder. Det finns sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna är viktiga i diskrimineringslagstiftningen då diskriminering eller trakasserier alltid måste kunna kopplas till dessa (gäller inte sexuella trakasserier). De sju diskrimineringsgrunderna Diskriminering har många ansikten, men det är bara vissa diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen. Vi hjälper dig att reda ut begreppen Sju diskrimineringsgrunder. Jo det är dessa: kön: att någon är kvinna eller man; könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön OM DISKRIMINERINGSGRUNDER Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar

Diskriminering i samhället. Rätten att i allt väsentligt bli behandlad lika anses vara en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. [1] Bakgrunden är den humanistiska tanken att alla människor är lika värde, vilket uttrycks i deklarationens första artikel, Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.. Unionen har tagit fram checklistor för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö kopplade till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. För dig som är förtroendevald finns checklistor för arbetet med lönekartläggning och analys liksom för arbetet med föräldravänligt arbetsliv och mångfaldsarbetet Sju diskrimineringsgrunder. Lagstiftaren har identifierat grupper som anses ha ett särskilt skyddsbehov i jämförelse med en referensgrupp. Diskrimineringslagen tar sikte på missgynnande som har samband med någon av följande diskrimineringsgrunder: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighe

Diskrimineringsombudsmannen om aktiva åtgärder i arbetslivet

Diskrimineringsgrunder Sju diskrimineringsgrunder är skyddade i diskrimineringslagen: Kön - att någon är kvinna eller man. Den som avser eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas också av grunden kön Det finns sju diskrimineringsgrunder. Här är diskrimineringsombudsmannens beskrivningar på diskrimineringsgrunderna. Kön Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck (Könsidentitet eller Läs mer Prop. 2013/14:198: Paragrafen innehåller diskrimineringslagens definitioner av diskrimineringsgrunder. Bland annat definieras diskrimineringsgrunden funktionshinder (se kommentaren till 1 kap. 4 § ovan). I rubriken till bestämmelsen och i första stycket fjärde punkten har ordet funktionshinder ersatts av ordet funktionsnedsättning Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Det finns sju så kallade diskrimineringsgrunder i lagen. De här filmerna ger exempel på hur diskriminering kan se ut utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Aktuella artiklar. Film: Krogkön. Ingen får behandla dig sämre än någon annan på grund av vad du har för etnisk tillhörighet

Sju diskrimineringsgrunder (på lättläst svenska) D

Förord Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering tillsattes efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 och har i upp-drag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom struktu Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder Diskrimineringsgrunder Vad är diskriminering? access_time 13.12.2018. Med diskriminering menas att någon missgynnas eller kränks och att detta har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En anställd kan bli utsatt för diskriminering på olika sätt Det finns sju olika diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Det finns även olika former av diskriminering. Som arbetsgivare och chef är det viktigt att känna till och följa reglerna samt att kontinuerligt arbeta för att rutiner, policys mm anpassas till bestämmelserna Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder

Flera diskrimineringsgrunder kan alltså vara aktuella samtidigt. Man brukar säga att direkt diskriminering handlar om att behandla lika olika. Läs även. Råd och hjälp vid diskriminering. Det är viktigt att frågor om diskriminering i arbetslivet uppmärksammas och åtgärdas Diskrimineringsgrunder I Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs de övergripande målen för universitetets verksamhet. Där står att universitetet ska ha ett utbildningsutbud som är attraktivt för studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder

De sju diskrimineringsgrundern

 1. ering och gör analys av orsaken till dessa risker. Kraven på aktiva åtgärder omfattar samtliga sju diskri
 2. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 94 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef
 3. eringsgrunder . Enligt diskri
 4. eringsgrunder etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder presenteras. Denna presentation är tänkt att kunna användas för att få en ökad kunskap om diskri
 5. eringsgrunder - innebörd och exempel Diskri
 6. eringsgrunder i diskri
 7. eringsgrunder Diskri

Ett samlat grepp krävs. Regeringen har nyligen föreslagit en skärpning som innebär att arbetsgivarna aktivt ska förebygga och främja att diskriminering motverkas och verka för lika rättigheter och möjligheter när det gäller alla diskrimineringsgrunder Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan) Etikettarkiv: diskrimineringsgrunder. Artiklar. Diskriminering i hemtjänsten. juli 14, 2018 Jan Kjellin. Nu har Diskrimineringsombudsmannen [DO] efter en tillsyn konstaterat att det är diskriminerande av en kommun att ge vårdtagare möjlighet att välja bort personal på grund av personens ursprung

Diskrimineringsgrunder - Byrån mot Diskriminering i

 1. ering på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen
 2. eringslagen. diskri
 3. eringsgrunder som inte är lagstadgade enligt diskri
 4. eringsgrunder och vilka dessa skulle vara. Det har diskuterats om det skulle vara lämpligt att införa en öppen lista med diskri
 5. eringsgrunder. Många fall utreds int
 6. eringsgrunder och olika former av diskri
 7. eringsgrunder. En av dessa är funktionsnedsättning. Enligt Diskri

Sju olika diskrimineringsgrunder - Akademikerförbundet SS

Från årsskiftet gäller nya regler för arbetsgivare för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Arbetsgivare måste nu bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt stödja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov Diskrimineringsförbuden och lagens aktiva åtgärder omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Hur du vet vilka diskrimineringsgrunder som gäller

Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår. Ingen människa ska behöva uppleva diskriminering. I Diskrimineringslagen är funktionsnedsättning en av sju diskrimineringsgrunder. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Diskriminering av människor på grund av deras funktionsnedsättning förekommer inom många delar av samhällslivet Diskrimineringspolicy Stille värnar om ett arbetsklimat där alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och upattning för individen. Genom att ta till vara på våra olikheter får vi tillgång till en bred och varierad erfarenhet som är en stor tillgång i vårt arbete. Stille accepterar inte, och ser allvarligt på, diskriminering, mobbning och trakasserier.. Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Diskrimineringsgrunder - Verktygslåd

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag då ojämställdhet och kvinnors situation uppmärksammas världen över. I den här artikeln har vi samlat information om diskriminering och likabehandling; vad du som arbetsgivare måste känna till och hur du kan arbeta Foto: Viktor Gårdsäter Antingen offer eller hjälte Som frilansjournalist med synnedsättning har Anna Bergholtz hittat ett stort hål i tidskriftsbranschen där funktionshinderperspektivet borde vara. Hon har bland annat skrivit om att gifta sig i rullstol för Bröllopsmagasinet och att dansa som blind i Danstidningen. Hon tror att tidskrifterna har mycket att vinna på att satsa

تبعیض چیست؟ - DiskrimineringsombudsmannenPPT - ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31 PowerPoint

Diskriminering - Wikipedi

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Två nya diskrimineringsgrunder föreslås, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Diskrimineringsförbud för könsöverskridande identitet eller uttryck ska gälla alla samhällsområden i lagen. Åldersdiskriminering föreslås vara förbjuden inom utbildningsverksamhet och i arbetslivet i vid mening Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling För andra diskrimineringsgrunder än kön finns sedan 2000 två direktiv om diskriminering. Det är dels direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) som omfattar diskrimineringsgrunderna ras och etniskt ursprung, dels arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) som omfattar diskrimineringsgrunderna religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning Plan för lika möjligheter är ett arbete som syftar till att motverka diskriminering och främja lika möjligheter i Helsingborg. Planen omfattar diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsidentitet

Diskriminering är förbjudet enligt lag om det beror på någon eller fler av dessa sju diskrimineringsgrunder: 1. Etnisk tillhörighet. 2. Funktionsnedsättning. 3. Kön. 4. Könsöverskridande identitet eller uttryck. 5. Religion eller annan trosuppfattning. 6. Sexuell läggning. 7. Ålder. Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som. Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna Diskriminering kan se olika ut. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla olika exempel av diskriminering. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskrimi..

Vad är diskriminering? - Um

Tänk på alla diskrimineringsgrunder. Granska vilka som syns i läromedlets bilder. Finns det en mångfald av personer med olika bakgrunder och upplevelser som syns eller är det mest personer som följer normen? Tänk på alla diskrimineringsgrunder. Läromedel om samhällskunskap. Granska vilka som nämns i läromedlet Det är olagligt att särbehandla någon på grund av ovan nämnda diskrimineringsgrunder och genom att upprätta en diskrimineringspolicy kan en arbetsgivare precisera de krav som ställs på arbetstagarna. En policy skapar bättre förutsättningar för att undvika diskriminering då det skapar en större medvetenhet bland de anställda Klicka på länken för att se betydelser av diskrimineringsgrund på synonymer.se - online och gratis att använda

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet Jag förespråkat att vi inom förskolan skall fokusera på värdegrunden i läroplanen. Det är det tyngsta avsnittet i hela läroplanen. Fast enligt mig det som man kompetensutvecklas minst i. Det antas att alla skall kunna detta komplexa ämne med makthierakier, patriarkala ordningar, diskrimineringsgrunder, normkritiskt arbetssätt osv Detta kallas diskrimineringsgrunder. Läs mer om diskrimineringsgrunderna här. Diskrimineringslagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning

Källhänvisningar i löpande text. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer Syftet med bidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Verksamheten ska bedrivas genom att ge gratis rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter Folkhälsomyndigheten har i sin instruktion (SFS 2013:1020) direktiv om att myndigheten ska fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa och särskilt analysera utvecklingen av hälsan, hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter funktionsnedsättning och övriga diskrimineringsgrunder I kortspelet finns samtliga diskrimineringsgrunder och betydelsen av dem. Skriv ut korten från nedanstående länk. Dela in eleverna i mindre gruppen, förslagsvis 4 i varje grupp. Dela ut korten och låt eleverna inledningsvis diskutera fram vilka de sju diskrimineringsgrunderna är

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverke

 1. Rädda Barnens Ungdomsförbund. Postadress: c/o Rädda Barnen 107 88 Stockholm. Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, Bromma. Epost: rbuf@rbuf.se. Logga in på RBUF.S
 2. eringsgrunder belyses fortlöpande i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa. Speciella projekt och uppgifter ger studenterna möjligheter att få egna upplevelser av vad skapande aktiviteter kan innebära och betyda för hälsan
 3. eringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identiiera de risker oc
 4. eringsgrunder - innebörd och exempel Det finns sju grunder som omfattas av diskri
 5. eringsgrunder NoHALC-metoden arbetar för att motverka diskri
 6. eringsgrunder som diskri
 7. eringsgrunder som finns är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Även trakasserier som har samband med en diskri

Riktlinjer för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling Rektorsbeslut Fastställt: 2014-02-25 Dnr: ORU 1.2.1-4943/2013 Lagen omfattar emellertid endast vissa i lagen angivna diskrimineringsgrunder, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, DiskL 1 kap 1 § Tyvärr finns inte längre själva HUSET att köpa från DO. Ni behöver med andra ord göra modellen HUSET själv. DO:s beskrivning av arbetet kan du Hämta hä

Kartläggning av datakällor, indikatorer och index för uppföljning av små barns hälsa och barnhälsovård Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har kartlagt nationella register och enkäter samt indikatorer och index som används för att följa upp barnhälsovården och små barns hälsa, och vi ser att datakällorn Den 1 januari 2017 trädde nya krav i diskrimineringslagen i kraft. Bland annat utvidgades kraven på aktiva åtgärder till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att ni som arbetsgivare enligt lag ska undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera risker för diskriminering i er verksamhet. HU

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i

En ny diskrimineringslag togs i bruk 2009. Då skapades också en ny ombudsman - Diskrimineringsombudsmannen, DO. Då tillkom också två nya diskrimineringsgrunder; ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Istället för skadestånd blev det diskrimineringsersättning Diskrimineringsgrunder. De olika diskrimineringsgrunderna som regleras i lag är följande: Etnisk tillhörighet. Integritet och samtycke. Genom att logga in på Arbetsgivaralliansens webbplats godkänner du Arbetsgivarallliansens integritetspolicy och samtycker till hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du återkolla ditt samtycke, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se.. Behöver du hjälp med att få inlogningsuppgifter, mejla support@arbetsgivaralliansen.se eller ring vår webbsupport på 010. Diskrimineringsgrunderna finns ofta med i olika läs- och skrivprojekt. Ibland är de i fokus och ibland finns de med i bakgrunden. Här en samling av olika resurser som synliggör normer, normbrytare, representation, diskriminering och som vänder på roller och hierarkier. Resurserna kan fungera som underlag för normkritik (undvika förmedling av stereotyper, samt att granska normer.

Diskrimineringslagen från 2008 fastställer sju diskrimineringsgrunder. Du kan läsa mer om varje grund genom att klicka på länken. Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Förbudet mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier som. Värdegrund är alltid ett aktuellt tema. Idag tänkte jag tipsa om ett antal program om vänskap och mobbning som du kan använda i skolan. Program som ger br Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra Vissa åtgärder kan gälla samtliga diskrimineringsgrunder, exempelvis utbildning om diskrimineringsfrågor och bemötande, kursplanering och kursvärdering, kartläggningsinsatser, pedagogisk utveckling, upprättande av indikatorer för utvärdering samt översyn av kursmaterial, webb och annan information. Kö

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling

En handbok i europeisk diskrimineringsrätt Enligt den europeiska diskrimineringsrätten, såsom denna tar sig uttryck i EU:s likabehandlingsdirektiv Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och att det finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell. • Saknar kunskap om lagens diskrimineringsgrunder och uppdraget med aktiva åtgärder • Saknar kunskap om och verktyg för att använda normkritiska perspektiv • Sällan kopplar det praktiska arbetet med lika rättigheter till diskrimine­ ringsgrunderna • Upplever att det är svårt att undersöka verksamheten eller göra kartlägg

Likabehandling och diskriminering Unione

Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap. Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i internationella avtal om mänskliga rättigheter Diskrimineringsgrunder Vem har skrivit Tjejguiden? Nästan alla texter har skrivits av jourtjejer. Tjejjouren.se har skrivit några. De allra flesta har granskats av experter. Saknar du något? Alla tips och synpunkter är välkomna! Maila Tjejjouren.se. Barnkonventionen Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering och kräver ett främjande arbete; nämligen de aktiva åtgärderna som innebär att det finns ett löpande arbete som motverkar diskriminering. Detta innebär att du som chef behöver ha kunskap om vilka beteenden och situationer som är att betrakta som diskriminering. Dessa sju diskrimineringsgrunder är fokus för SSU Örnsköldsviks kampanj under hela vecka 16. Vi kommer på olika sätt belysa, upplysa och kanske också uppröra. Allt för allas lika värde. Schema för veckan. För mer information Emil Nordfjell, ordförande Telefon: 070 201 58 27 E-post: emilnordfjell@icloud.com För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt tas det nu fram ett certifieringsststem som ska säkerställa ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna

cropped-IMG_2674

Diskriminering - SK

diskrimineringsgrunder och kränkningar? samt Hur kan intersektionalitet användas som ett relevant analysverktyg gällande skolors likabehandlingsplaner och likabehandlingsarbete? Teorin intersektionalitet har antagits i uppsatsen för att möjliggöra komplexa analyser av det som framkommer i undersökningen Diskrimineringslagen - från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer ett flertal olika dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som ska motverka diskriminering syftar denna bok till att normkritiskt och. En annan konsekvens var att resurser togs från de anmälningar som verkligen kunde kopplas till lagens diskrimineringsgrunder; det var i dessa ärenden kraften i större utsträckning hade behövt läggas för att vinna framgång. Därmed har hela den dåvarande ledningen lämnat sina poster som en konsekvens av avslöjandet På malmo.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Diskrimineringslagen ger skydd på sju lagstadgade diskrimineringsgrunder: ålder, religion och trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck och funktionsnedsättning. I alla dessa fall måste arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder om någon har blivit diskriminerad

Etnisk tillhörighet | Likabehandlingsplan 2013/2014Likabehandling - tyosuojelu ruotsi - ArbetarskyddVänsterpartiet vill ha statistik om vilken religionDISKRIMINERINGSLAGEN – MakeEqualAtt synliggöra osynlig utsatthet - Sweco bloggarLön och förmåner för personal - Ledare

Stöd för skolpersonal . Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper Diskrimineringsgrunder. De sju diskrimineringsgrunder som finns i svensk diskrimineringslagstiftning kan förklaras på följande sätt: Kön: Det kön som registrerats juridiskt för ett barn vid födseln eller efter en genomgången könskorrigering hos en vuxen Kom ihåg att genomföra arbetet inom alla fem områden och att inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder. Kontakta oss. do@do.se. 08-120 20 700. Frågor och svar om aktiva åtgärder. Filmer om diskriminering och aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan, visar stiftelsen Friends årliga rapport. Dessutom ökar mobbningen i svenska. Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa utlysningar. Här förklarar vi vad pri..

 • Klä tegelhus med trä.
 • Organisk kemi.
 • Magento marketplace.
 • Vedaskrifterna hinduism.
 • Esc cs go youtube.
 • Anmälda ironman kalmar 2018.
 • Osmium.
 • Övervakningskamera z wave.
 • Havsöringsrapporter stockholm 2017.
 • Super bensin tyskland.
 • Estet meme.
 • Synapse neuron.
 • Högskoleprovet 2016.
 • Bones season 8.
 • Krämerbrückenfest 2017 antenne thüringen.
 • Hotell borås.
 • Svensk spionroman.
 • Floorplan nordea.
 • Shinigami.
 • Audi s4 b5 info.
 • Baka munkar utan fritös.
 • Köpa klistermärken.
 • Ramen buljong köpa.
 • Köpa drogtest stickor.
 • Walk the tower bridge.
 • Gary moore piteå.
 • Smal kvällsmat.
 • Träna glosor gratis.
 • Havana club fanartikel.
 • Överlevnadsarmband göra.
 • Kvinna i skorsten flashback.
 • Relativa arbetskraftstalet.
 • Väder arjeplog.
 • At&t stadium.
 • Wifi brandvarnare med kamera.
 • Vallonbygden finspång lediga lägenheter.
 • Ethereum forum.
 • Robert louis stevenson a child's garden of verses.
 • Ral 9003 vit.
 • Webshop verkopen waarde.
 • Sundman bars.