Home

Ygl ändring

Ändrade mediegrundlagar - Riksdage

 1. Ändringarna i TF och YGL innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas
 2. Ändring av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL Motion 1992/93:K429 av Henrik S Järrel (m) av Henrik S Järrel (m) Den 1 januari 1992 trädde den nya Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, i kraft
 3. Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992 [1].Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med tryckfrihetsförordningen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundlagsskydd för bl.a. radio- och tv-sändningar och vissa webbplatser
 4. ändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i TF och i YGL. Bland annat följdändrades 44 kap. 3 § OSL så att hänvisningarna i den paragrafen till YGL och TF i stället motsvarar de båda grundlagarnas lydelse med anledning av propositionen Ändrade mediegrundlagar (prop. 2017/18:49)
 5. Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (YGL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1991-11-14 Ändring införd SFS 199
 6. Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) Ändringar i mediegrundlagarna. 2019-01-31 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) FRÅGA HejKan inte tolka lagar så jag undrar har riksdagen fattat beslut om begränsning av grundlag skyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter ? SVAR
 7. Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1991-11-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1802 Källa Regeringskansliets rättsdatabase

Det kan ske genom ett riksdagsbeslut om ändring i brottsbalken, och krävs inte två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan vilket i allmänhet är ett krav för att ändra grundlag. Tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott respektive brott mot TF och brott mot YGL är två olika saker Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för statsskicket, det vill säga hur Sverige ska styras. Grundlagarna har därför en speciell ställnin Ändringar i mediegrundlagarna. 2019-01-31 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) av grundlagsskyddet utformas genom införande av delegationsbestämmelser i 1 kap. 13 § TF och 1 kap. 20 § YGL. Enligt dessa bestämmelser ska, utan hinder av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,. Sveriges grundlagar är de fyra grundlagar som reglerar Sveriges statsskick.Dessa grundlagar är regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Grundlagarna fungerar som en grundnorm som är överordnade andra lagar och bestämmelser. De utgör en grundplan som rikets lagar skall rättas efter och stadgar även överordnade. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut) Sammanfattning. I betänkandet anmäls för slutligt beslut det vilande förslag et till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. De vilande förslagen in nebär att det territoriella tillämpningsområdet för dessa grundlagar inskränks

Kommitténs bedömning: Det bör inte göras någon ändring i TF be-träffande preskriptionstiderna för tryckfrihetsbrott. Det bör inte heller företas någon ändring i YGL beträffande preskriptionstiderna för ytt-randefrihetsbrott i traditionella ljudradio- och TV-program. Yttrande-frihetsbrott i en databas skall betraktas som ett. Prop. 2001/02:74: Genom ändringen i första stycket slås fast att regeln om skyndsam behandling gäller inte endast för yttrandefrihetsmål utan också för andra mål enligt YGL, t.ex. mål om ansvar enligt 3 kap. 13 § andra eller tredje stycket Mediekommittén föreslog vidare en ändring av YGL:s tilllämplighet på ny kommunikation med hjälp av elektromagnetiska vågor, dvs. på infor-mationsöverföringar som sker på annat sätt än genom att fysiska databära-re transporteras mellan avsändare och mottagare. Enligt kommitténs för

Makt & demokrati 02 grundlagarna

genomföra en förundersökning och väcka åtal inom fyra veckor, t.ex.. efter ett omfattande beslag av videogram som dessutom saknar ursprungsuppgifter. till ledning för bedömningen av vem som kan bära de YGL). För sändningar som inte sker genom tråd får det genom lag meddelas föreskrifter om sändningstillstånd och om villkor för sändningarna (se 3 kap. 2 § YGL). Sådana bestämmelser finns i radio- och tv-lagen (2010:696), som innehåller bestämmelser om marksänd ljudradio och tv (se t.ex. 4 och 11 kap.). Med mark

Den 1 januari 1999 trädde flera viktiga ändringar i kraft på YGL:s och tryckfrihetsförordningens (TF) områden. Ändringarna bygger på regeringens förslag i propositionen Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m. ( prop. 1997/98:43 ) Prop. 2001/02:70: Ändringen har behandlats i avsnitt 4.5.3. I andra stycket har vissa språkliga ändringar gjorts för att uppnå bättre överensstämmelse med gällande terminologi på IT-området. Termen upptagning för automatisk databehandling i sådant register har ersatts med databas. Någon saklig ändring är inte avsedd

Kommittén överlämnar härmed sitt betänkande Grundlagsskydd för nya medier. Utredningsuppdraget är härmed slutfört. Stockholm den 6 mars 199 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten _____ I specialmotiveringen till ändring av 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) anfördes följande (prop 2000/01:74 s 97-100) angående utvidgningen av databasregeln. I första stycket har till de uppräknade massmedieföretagen lagts företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt TF jämställda skrifter dvs. exempelvis bokförlag och tryckerier

be!ygl s UPPRÄTTAT 1960 AV KV. STADSPLANEN FOR DEL .AV FÖRSLAG. TILL AV IOU m SK ALA 1:1000 Taks lutningsvinkel i a vs edd Ornrå desqräns Ott utqå förslag till - ändring i stadsplanen, och har länsstyrelsens beslut jämlikt 150 § ornråde förslaget avscr Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Län har denna dag fastställt. ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrande-frihetsgrundlagen. Jämför särskilda yttranden (SD, V, L). Förslagets innebörd i korthet Det vilande förslaget innebär ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna innebär bl.a. att språke

Dir. 1995:14 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 1995 Sammanfattning av uppdraget Kommittén om nya medier och grundlagarna m.m. (Ju 1994:13) skall inte längre ha till uppgift att överväga någon ändring i yttrandefrihets- grundlagen (YGL) som avser frågor kring etableringsrätten för trådlösa radio- och TV-sändningar Några ändringar i radio- och tv-lagen. Sammanfattning. I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15: 118 Några ändringar i radio- och tv-lagen. I propositionen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lage n (2010:696), lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på.

Lagar ska ändras på grund av ändringar i grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Följdändringarna till grundlagsändringarna gäller totalt 16 lagar där hänvisningar görs till bestämmelser i TF och YGL. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019 Att begränsa tillgången till offentlig information är ett av målen med de förestående grundlagsändringarna. Allmänheten stängs ute medan vissa betrodda kategorier får bibehållen insyn Förslag från Yttrandefrihetskommittén har lett till ändringar av TF/YGL som begränsat skyddet för utländska korrespondenters verksamhet här i landet. För att göra något åt det som kommittén betraktar som ett problem föreslår den införandet av en ny delegationsbestämmelse i TF/YGL Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (1991:1469) Ändringar (1) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Statlig utredning föreslår ändringar i mediegrundlagarna Linda Fridemark on 28 augusti, 2020 . 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. och andra aktörer som innehar utgivningsbevis för verksamheten enligt den s k databasregeln i 1 kap 4 § YGL

I förra veckan, den 14 november, fattade riksdagen beslut om ett antal ändringar i våra mediegrundlagar, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Detta var det andra av de två beslut som krävs för att ändra i en grundlag YGL. YGL omfattar om rätten att uttrycka - Tankar - Åsikter - Känslor. Medier som omfattas: - Ljudradio, tv och vissa liknande överföringar - Offentliga uppspelningar ur en databas - Filmer, video, ljudupptagningar - Andra tekniska upptagningar. Delas in i tre huvudtyper av kommunikation 1 Syfte - YGL 1: YGL gäller för var och en, i likhet med TF får särskilda bestämmelser göras i lag för utländska medborgare och utländska juridiska personer. För jurymedlemmar gäller krav på svenskt medborgarskap. Censur och granskning. Liksom för TF finns i YGL också ett förbud mot censur och andra hindrande åtgärder (YGL 1:11-13)

Video: Ändring av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL Motion 1992/93

Ändringar i mediegrundlagarna. 2019-01-31 i Tryckfrihetsförordningen (TF) av grundlagsskyddet utformas genom införande av delegationsbestämmelser i 1 kap. 13 § TF och 1 kap. 20 § YGL. Enligt dessa bestämmelser ska, utan hinder av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,. Men Antemar tar med experternas godkännande tillfället i flykten och föreslår ändringar i TF/YGL som är mer än moderniseringar och förtydliganden Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning. [1] Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)

Yttrandefriheten i Sverige omfattar en rätt för varje medborgare i Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden.Ett nyligt undantag var filmcensuren, som avskaffades 2012 De viktigaste ändringarna i TF & YGL Visa. För utgivares ansvar för publiceringar på internet införs en möjlighet till ansvarsfrihet för material som är äldre än ett år utvecklingen. Ändringar i grundlagarna har bl.a. krävts för att nya medieformer ska omfattas av grundlagsskydd. Ett exempel på detta är den senaste ändringen av YGL, vilken bl.a. innebär att digital bio och annan offentlig uppspelning ur en databas numera omfattas av YGL (prop. 2009/10:81, Grundlagsskyd Med ändring av hovrättens beslut undanröjer Högsta domstolen tingsrättens be-slut i punkterna 1, 3 och 4 samt visar de överklagade målen åter till tingsrätten för fortsatt behandling. stycket YGL följer dock att vad som sägs i den grundlagen om radioprogra

Svenska: ·(juridik) förkortning för yttrandefrihetsgrundlagen Se även: konstitution, RF, SO, T yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) förtjänar ett starkt skydd. Ett sådant skydd finns såväl i regeringsformen som i Europakonventionen. Vi vänder oss därför emot påståendet som upprepas gång på gång i utredningen att utredningens förslag inte påverkar det grundlagsskyddade Allmän motivering till ändring av 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) I den allmänna motiveringen till ändring av 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, anfördes följande angående utvidgningen av grundlagsskyddet för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor (prop 2000/01:74 s 41-42) i fråga om webbsändningar

Yttrandefrihetsgrundlagen - Wikipedi

på sikt, en ändring av radio- och tv-lagen bör ske. • TU ifrågasätter förenligheten av den föreslagna regleringen av videodelningsplattformar med YGL. • TU anser att kraven på tillgängliggörande för funktionshindrade är angelägna, men måste beakta vad som är reellt ekonomiskt möjligt I praktiken lär ändringen därför få begränsad betydelse även om TU anser att den kan ifrågasättas principiellt. TF och YGL ändras också på så sätt att det i vanlig lagstiftning kan ställas upp krav på hur varningstexter, innehållsdeklarationer och annan produktinformation ska utformas även om de förekommer i grundlagsskyddade medier, till exempel på tryckta förpackningar ändringarna i TF och YGL behöver följas av ändringar i författningar som hänvisar till bestämmelser i grundlagarna, så att hänvisningarna görs till rätt bestämmelse efter lagändringarna. Som exempel nämns ändrade hänvisningar som föranleds av portalparagrafen i 1 kap. 1 § TF, och bestämmelserna o

Ändringar i mediegrundlagarna - Yttrandrefrihetsgrundlagen

TU anser dock att, på sikt, en ändring av radio- och tv-lagen bör ske. TU ifrågasätter förenligheten av den föreslagna regleringen av videodelningsplattformar med YGL. TU anser att kraven på tillgängliggörande för funktionshindrade är angelägna, men måste beakta vad som är reellt ekonomiskt möjligt EU-rätten tar dock inte över grundlag. Det innebär att det speciella dataskyddet för personuppgifter är underordnat de rättigheter som följer med TF/YGL. I riksdagen bereds nu en proposition (2017/18:49) som syftar till ytterligare ändringar i TF/YGL Om behovet av en ny tryck- och ytt randefrihetsrättslig regleringsmodell . Av f.d. rättschefen O LLE A BRAHAMSSON och justitierådet H ENRIK J ERMSTEN. Artikeln syftar till att reda ut ett antal missförstånd rörande de krav som framför allt EU-medlemskapet ställer på den svenska tryck- och yttrandefri hetsrättsliga lagstiftningen. Det konstateras att Sverige får betala ett högt. Tryckfrihetsbrott respektive yttrandefrihetsbrott är i Sverige de brott som är straffbara enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).. När ett brott begås i ett grundlagsskyddat medium, t.ex. genom en tidningspublicering, är tryck- och yttrandefrihetsbrotten aktuella istället för brott i vanlig lag (t.ex. i brottsbalken)

Tryck- och yttrandefrihetsbrott - Wikipedi

Grundlagarna - Riksdage

Offentlig Rätt - Yttrandrefrihetsgrundlagen (Ygl) - Lawlin

Inte heller lagförarbetena till YGL ger någon ledning. I förarbetena till lagen om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. (prop. 1986/87:151) konstaterade lagrådet att hänvisningen till den som låtit framställa en film framstår som något oklar Utskottets förslag till riksdagsbeslut. 1. Grundlagsförslag. Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till. a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, och. b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:47 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2013/14:K5

Sveriges grundlagar - Wikipedi

moderniserad TF och YGL utan har fokuserat på förslagen till materiella änd-ringar. Hovrätten vill framhålla vikten av att man i det fortsatta arbetet nog-grant går igenom lagtexterna så att alla hänvisningar inom grundlagarna och till andra lagar är korrekta och så att inga oavsiktliga materiella ändringar uppkommer En ansvarig utgivare frias från olaga våldsskildring i och med Göta hovrätt B 3778-19 den 12 oktober 2020. Däremot fälls han för hets mot folkgrupp. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten frikänner B från åtalet för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (punkten 2 i tingsrättens domslut), bestämmer påföljden för. genomförande av ändringar i AV-direktivet (Ku2019/01489/MD) Sammanfattning Journalistförbundet har tagit del av förslagen i SOU 2019:39, En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet. Förslagen i utredningen syftar till att genomföra ändringar i AV-direktivet i svensk rätt Med databas förstås enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) en ansamling av uppgifter som hålls samman t.ex. under en unik webbadress och att informationen riktar sig till allmänheten i Sverige. En webbplats kan bestå av flera databaser som innehållet hålls avskärmat t.ex. genom grafisk markering

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Till slut har förslagen om att ändra i grundlagen väckt debatt. Yttrandefriheten ställs mot integritetsskyddet, och det föreslås att information ska vara tillgänglig i traditionell journalistisk verksamhet men inte för gemene man. Krister Thelin skriver att grundlagsändringen måste omarbetas; som den ser ut nu duger den inte I november 2018 fattade riksdagen beslut om ett antal ändringar i mediegrundlagarna; lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Beslutet utgjorde det andra av två beslut som krävs för att ändra i en grundlag och ändringarna trädde ikraft den 1 januari 2019

Del III Tillämpningsproblem rörande TF och YGL

mot missbruk av TF och YGL. Fakultetsnämnden har inget att erinra emot förslagets ut-formning utan menar att det synes vara väl avvägt. Det bör noteras att de förändringar som föreslås i sig knappast kan betecknas som långtgående (jfr s. 345 f.). Beredningen föreslår också ett antal, mer eller mindre omfattande, ändringar i YGL (s YGL och TF (Offentlig rätt) Genomgång av våra yttrandefrihetsgrundlagar och dess tillämplighet. Universitet. Göteborgs Universitet. Kurs. Offentlig rätt (HRO102) Läsår. 2018/2019. Användbart? 0 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer

Dubbel kriminalisering = brottet måste vara stadgat i både brottsbalken och i TF eller YGL. Blir trögare vid ändring, lättare att avkriminalisera än att kriminalisera. Instruktionen TF 1:10, YGL 1: Yttrandefriheten är grunden i ett fritt samhälle; Bedöm tanken inte uttrycksättet; Hellre fria än fäll TF/YGL - Orientering. Kap. 1 - Intro. Grunden är att allt får tryckas utan att i förväg lagda hinder från det allmänna. Ansvar kan. först utkrävas i efterhand. TF utgör en del av den yttrandefrihet som fastslås i RF 2:1 p. 1 (Relativ)! -Utländska medborgare har även de en viss yttrandefrihet, om än något begränsad! (TF 14:5 Ny yttrandefrihetsgrundlag? Delbetänkandet (SOU 2010:68). Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. Ju 2010/8054/L6. Vi begränsar vårt remissvar till några frågor, som vi särskilt uppmärksammat i debattbetänkandet Visserligen låter det som en konspirationteoeri, men jag tycker mig se en strategi bakom utvecklingen och att kampanjerna mot näthat och hets mot folkgrupp är en del i försöket att få tillstånd en ändring av YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

 • Andlig visa synonym.
 • Sluta älta misstag.
 • Dolda tillgångar rollista.
 • Siebentischwald augsburg adresse.
 • Metropolis illinois.
 • Grizzlybjörn vikt.
 • Vristben latin.
 • Cbk mini futures.
 • Containerpoolen.
 • Lediga jobb idre fjäll.
 • Andlig visa synonym.
 • Dagbok för alla mina fans.
 • Joan collins tot.
 • Weigelie giftig für hunde.
 • Hey aaron.
 • Krämerbrückenfest 2017 antenne thüringen.
 • Lindec glättare.
 • Tel aviv mars.
 • Vinsch till cf moto.
 • Quiltning på maskin.
 • Föckinghausen wandern.
 • Grottbon webbkryss.
 • Bikinis för 12 åringar.
 • Banana kcal 100g.
 • Mystery pickup.
 • John fogerty turne 2018.
 • Hus uthyres svenljunga.
 • Boden sjö.
 • Trinity beach.
 • Kaminwerk memmingen parken.
 • Bebis fiser illa.
 • Stockholms stad vägar.
 • 3d skrivare metall.
 • Fortnite tracker.
 • Vestibulärt syndrom behandling.
 • Andrew upton barn.
 • Inte duschat på 60 år.
 • Spamfilter.
 • Resa mexico juli.
 • Avges högtidligt korsord.
 • Be somebody cast.