Home

Kostnad vägunderhåll

Kostnad för vägunderhåll Detta verktyg visar upattade årliga kostnader för vägunderhåll av bidragsberättigade grusvägar i olika landsdelar och med olika trafikbelastning. Läs me Vägunderhåll och kostnader för olika typer av Elvägar . Sida 2 (34) Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Vägunderhåll och kostnader för olika typer av Elväga ii Åtgärdskostnader vägunderhåll Unr 1320033766 Sammanfattning En av de kostnader som beaktas i samband med samhällsekonomiska analyser över vägprojekt (i t.ex. EVA och Samkalk) rör framtida kostnader för drift oc Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Här kan du läsa om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter

visat sig att de samhällsekonomiska kostnaderna blir ungefär tio gånger högre om det blir ett större trafikstopp jämfört med de pengar som satsas på vinterväghållning. I vissa delar av Sverige ersätts vintertid vissa vägfärjor med isvägar som ska plogas och underhållas. Ligga steget för Kostnad för vägbyggnad Det är lätt att underskatta kostnaden för vägbyggnad. Fyll i dina egna värden så räknar programmet ut kostnaden per kilometer och meter Att bygga en skogsbilväg kostar mellan 80 och 120 kronor per meter, men inte sällan kan den kostnaden snabbt bli till en nettovinst genom de pengar du sparar på kortare och snabbare sträckor för virkestransport och övriga insatser. Stora Enso kan hjälpa dig att räkna på en kostnadskalkyl Med hjälp av områdeskartor för varje län i Sverige kan du se vem som sköter din väg

Kostnad för vägunderhåll - Skogskunska

 1. Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor exklusive moms. Väghållaren måste komma in med ansökan innan vi kan lämna beslut om bidrag. Vi beviljar bidrag i mån av tillgång på ekonomiska medel och beroende på hur angelägen åtgärden är
 2. Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Vi hjälper er med hur ni kan få rätt att använda och fördela kostnader för en enskild väg
 3. Vägunderhåll Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. För att alltid vara nära till hands finns vi på över 100 platser i landet
 4. Beräknad kostnad för vägunderhåll 3 kr/meter och år. Vägen beräknas vara till nytta för övrigt skogsbruk (planering, skogsvård m.m.) för motsvarande 1000 kr/år, och för jakt och rekreation för 500 kr/år. Svårighet för terrängtransport är medel. Kalkylränta 3 %
 5. Lägst kostnader för vägunderhåll i hela Sverige har Jämtländska Bergs kommun, bara 119 kronor per invånare. Men där finns det inte heller några kommunala vägar. Kostnad per kommuninnevånar
Köp, arv eller gåva? - Skogskunskap

Underhåll av grusväg. Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden av intäkter minus avdragsgilla kostnader) i verksamheten är mindre än 300 kronor. Fastighetstaxering Samfälligheten är inte en särskild taxeringsenhet, även om den har ett taxeringsvärde. Andelen i samfälligheten ingår därför i delägar-fastigheternas taxeringsvärden Figur 7. Investeringar i nybyggnad och standardhöjning av skogsbilvägar samt kostnaden för vägunderhåll per avverkad kubikmeter under perioden 2000 till 2019. Virkesintäkter vid bilväg. Jämfört med 2018 minskade timmerpriserna fritt bilväg något i norra Sverige medan de var oförändrade i södra Sverige (Tabell 4) Broschyr - Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar. I broschyren kan du läsa mer om vilka olika metoder som vi kan erbjuda dig för att du på ett så kostnadseffektivt sätt kan utföra förebyggande vägunderhåll eller förnya vägen genom starka slitlagerbeläggningar Vid hyvling ska vägbanans jämnhet återställas, samtidigt som materialet blandas om för att få rätt egenskaper. Det sker genom att man korrigerar tvärfallet (bombering och skevning), jämnar till grusvägen och håller slitlagret i trim

Vägunderhåll blev 41 procent dyrare Kostnaden för drift och underhåll av det statliga vägnätet blir i genomsnitt 41 procent högre än det upphandlade priset, visar en granskning som Riksrevisionen gjort fre 29 dec 2017, 10:51 #488636 Delar vägunderhåll och andra kostnader som tillhör vägen i lika delar(6 fastigheter) Vi har en vägförening där vi får ett årligt bidrag och alla betalar till underhållet, plogning etc. via en avgift så kostnaden per hushåll är inte särskilt stor och det är enkelt, inte särskilt dyrt och framförallt rättvist att ha ett sådant upplägg

Dubbdäck kostar 50 öre per mil i vägslitage, menar VTI. De har undersökt landets vägslitage och hur ofta beläggningen behöver bytas, rapporterar Sveriges Radio. VTI menar att dubbdäcken. Välkommen till Nynäs-Ösmo lastbilcentral. Vi utför vägarbeten, markarbeten och vägunderhåll. Vi säljer även grus, sand och fyllnadsmaterial. Kontakta os Kostnaden för det underhåll som görs på det statliga vägnätet blir i genomsnitt 40 procent högre än vad som först upphandlats, skriver Riksrevisionen i en ny rapport. En av anledningarna till prisökningen är enligt revisionen så kallad obalanserad budgivning. Med det menas att entreprenören räknar med att underhållet kommer att bli betydligt stö.. Beräkningsverktyg för skogsbilvägar. Grusåtgång vid grusning av överbyggnaden, kostnader för vägbyggnad, kostnader för vägunderhåll både sommar och vinter, vägbåtnad - beräkning av lönsamheten i att bygga ny väg I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska samhällets kostnader för drift och underhåll.

Siggbo Åkeri utför rengöring av vattenbrunnar. Vi finns i Heby och arbetar i hela Mellansverige Kostnader för reparation och underhåll av fastighet som avser en hyrd lokal klassificeras som lokalkostnader och bokförs i kontogrupp 50. Kostnader för reparation och underhåll av fastighet som avser en ägd fastighet klassificeras som fastighetskostnader och bokförs i kontogrupp 51 Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan med hjälp av vägsalt håller vi miljön runt våra grusvägar fria från damm. Vägarna blir säkrare och behagligare att köra på samtidigt som kostnader för vägunderhåll minskar drastiskt När så kontraktet för vägunderhåll av det statliga vägnätet inom Umeå driftområde kom ut på räkning 2017, fanns det en innovationsklausul som gav extra ekonomiska medel som ett incitament till entreprenörer som kunde erbjuda effektiviseringar inom beträffande kostnader och minskad miljöpåverkan Notan för vägunderhåll dyrare än avtalat. TT. Kostnaden för vintervägunderhållet blir i snitt 33 procent dyrare än avtalat, enligt Riksrevisionen. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Så sköter vi vägar - Trafikverke

 1. Kostnaden för det underhåll som görs på det statliga vägnätet blir i genomsnitt 40 procent högre än vad som först upphandlats, Notan för vägunderhåll dyrare än avtalat
 2. Kostnaden för det underhåll som görs på det statliga vägnätet blir i genomsnitt 40 procent högre än vad som först upphandlats, Notan för vägunderhåll dyrare än avtalat. Av: TT
 3. Vägunderhåll kostar mycket mer än befarat. Behovet av gatu- och vägunderhåll är mycket större än vad tekniska kontoret tidigare trott. Bussföraren Johan Österman är inte förvånad över läget. Annons. Sönderkörd. Skälbygatan är en av många gator som behöver åtgärdas
Vändplaner och vändplatser - Skogskunskap

Kostnad för vägbyggnad - Skogskunska

Lånekoll förklarar driftkostnad & gör det svåra inom finans, lätt att förstå. Vad driftkostnad betyder & hur driftkostnader påverkar dig. När du förstår hur driftkostnad påverkar dig kan du förbättra din privatekonomi. Lånekoll förklarar gör det svåra enkelt att förstå De flesta bostadsrättsföreningar brukar sedan stå för sophämtning och samfällighetsavgifter för snöröjning och vägunderhåll, men återigen kan det skilja sig från förening till förening. Om du bor i hyresrätt brukar el och försäkring räknas in i driftkostnaden, medan hyresvärden vanligtvis står för övriga kostnader Åtta miljarder till vägunderhåll. Publicerad 30 juli. NYHETER. Trafikverket redovisar att de använder ungefär åtta miljarder till drift och underhåll av det omkring 10 000 mil långa statliga vägnätet. En tredjedel av pengarna är kostnader för underhåll av vägbeläggningar,. Notan för vägunderhåll dyrare än avtalat. Riksrevisionen uppmanar Trafikverket att se över sina upphandlingar för att i framtiden kunna minska kostnaderna för vägunderhållet

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2125 kronor per månad (år 2020) Alla kostnader som finns i företaget men som inte har tagits med på andra ställen i kalkylen beaktas här. Dessa kostnader fördelas ut på varje produktionsenhet till exempel per hektar. Exempel på sådana kostnader är bokföring, telefoni, vägunderhåll med mera. 4. Markkostnade Användning av CC Road dammbindning Genom att använda CC Road dammbindning blir vägarna säkrare och behagligare att köra på samtidigt som kostnader för vägunderhåll minskar.Kalciumklorid CC Road kan även användas som dammbindning till gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, tennisbanor och grustäkter med mera

I dagsläget behövs intäkter på omkring 57 miljarder kronor varje år för att täcka kostnader för olyckor, vägunderhåll, buller och luftföroreningar. Kostnaderna täcks via intäkterna som bilismen i form av olika skatter, exempelvis fordonsskatt (som det senaste året har skjutit i höjden, två gånger, för många bilmodeller),. Vi bygger Sveriges vägar. Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur och våra kompetensområden är att bygga vägar, järnvägar, broar och tunnlar

Vägbyggnation / vägunderhåll - Stora Enso Sko

Sämre vägunderhåll leder till ökade sjukvårdskostnader Varje år skadas cirka 3 500 människor allvarligt till följd av en fallolycka där vanliga orsaker är att de halkat och tappat balansen. Forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har konstaterat att mindre kostnader till vinterväghållning leder till högre kostnader för halkolyckor Beräknad kostnad är ca 20 miljoner, som skrivs av på 30 år. De största utgifterna är vägunderhåll (1,5 miljoner) elförsörjning (ca 700 000kr/år) och underhåll av p-däck (ca 720 000kr/år). SSF har 2009 installerat luftvärmepumpar i de större samlingslokalerna för att reducera elkostnaderna många kommuner och andra väghållare och ägare gör ju om vägar på detta vis för att slippa ha hand om dom såklart. här i vår kommun så har det försigått många år och allt fler och fler mindre vägsamfälligheter skapas där allt vägunderhåll får skötas Målet är att höja kvaliteten och sänka kostnaderna. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en standard. Sedan är det vårt ansvar att leva upp till den överenskommelsen. Svevia är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige och sköter en stor del av det statliga vägnätet

Kostnaderna för vägunderhåll skiljer sig mycket åt i olika kommuner. Foto: Markus Marcetic Det är stor skillnad på hur mycket kommunerna satsar på drift och underhåll av gator och vägar vägunderhåll I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor. Med avancerad information om temperatur, väderförhållanden och vägla Kostnaden för snöröjning och vägunderhåll ser ut att bli lägre i år jämfört med ett normalår. 7 februari 2020 13:00 - Det är för tidigt att spekulera i siffror Svevia leder utvecklingen av digitalisering inom vägunderhåll. I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor

Vilken entreprenör sköter din väg? - Trafikverke

I genomsnitt använde kommunerna 107 euro per invånare på vägunderhåll år 2011, Det har heller inte pågått några större vägprojekt vid den här tiden som påverkat kostnaderna. Kommu 2. Med vägunderhåll som berättigar till driftsbidrag avses barmarksunderhåll och vinterväghållning. I barmarksunderhållet ingår kostnader för grus, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning, beläggningsunderhåll etc. I vinterväghållningen ingår kostnader för plogning, halkbekämpning, kantmarkering, ishyvling etc

Ansök om bidrag för enskilda vägar - Trafikverke

Vägunderhåll ständigt dyrare än avtalat. Av de underhållsuppgifter som Trafikverket upphandlar består hälften av vinterunderhåll. Entreprenörerna får själva upatta hur mycket de behovsstyrda kostnaderna kommer att öka eller minska i förhållande till upphandlingsunderlaget CPOT förenklar vardagen för dig som jobbar med vägunderhåll. Det ska vara lika enkelt att beställa vägunderhåll som det är för dig som privatperson att köpa kläder, mat eller andra tjänster på nätet eller i mobilen. Nedan kan du läsa mer om hur CPOT kan hjälpa dig

Enskilda vägar Lantmäterie

Vägmaterialets egenskaper - Skogskunskap

Vägunderhåll - skötsel av väg och utomhusytor - Svevi

Exempel på båtnadskalkyl - Skogskunska

Minibeloppet som Socialstyrelsen anger gäller över hela Sverige och ska täcka kostnader för mat, kläder, läkarvård, medicin, hushållsel, telefon, TV-avgift, hemförsäkring med mera. Minibelopp 2020. För år 2020 är minibeloppet minst 5 339 kronor per månad för ensamstående och 4 512 kronor per månad och person för gifta/sambor Tolv miljarder saknas för kommunernas vägunderhåll Det satsas för lite på underhåll av kommunala vägar och gator. Det menar Sveriges kommuner och landsting i en rapport och varnar för en växande underhållsskuld I grund och botten betalar du kostnaderna enligt din andel i gemensamhetsanläggningen d v s 1/15 av de totala kostnaderna enligt de uppgifter som du lämnat. Vad som ska uttaxeras fastställs på en stämma där en debiteringslängd beslutas. Efter att debiteringslängden fastställs kan styrelsen uttaxera vad som beslutats Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset Den 4 juni 2020 träder en ny EU-förordning i kraft. Förordningen innebär att giltighetstiden för ett yrkes kompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.. Läs mer på vår sida om undantag som gäller yrkeskompetensbevis

Så mycket kostar vägunderhållet - P4 Västernorrland

 1. skade kostnader för vägbygge och vägunderhåll. Men för åkaren är CTI en kostnad
 2. ska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor
 3. istrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion
 4. skad miljöpåverkan och lägre kostnader vid vägunderhåll utlovas av Svevia. Avancerad information om temperatur, väderförhållanden och väglag kan tas fram och hanteras med hjälp av digitala verktyg
Skogens roll i Sveriges energiförsörjning - Skogskunskap

För att få bidrag för vägunderhåll krävs det att du är folkbokförd på fastigheten och boende året runt, samt att vägsträckan är minst 100 meter fram till tomtgränsen. Blir det förändringar, till exempel byte av fastighetsägare eller dödsfall, behöver detta meddelas till Årjängs kommun VTI tittar på upphandlingar av vägunderhåll i andra länder. Det finns inte några entydiga svar på hur kontrakt ska utformas vid upphandling av vägunderhåll. Detta konstaterar Väg- och Trafikinstitutet, VTI, i en ny rapport om internationella erfarenheter från upphandlingar i Norge, Skottland och Kanada Övrigt vägunderhåll. Under andra tider på året så görs ett antal insatser på våra vägar: Potthålslagning sker vid behov under hela barmarkssäsongen; Dikes- och trumrensningar sker vid behov. Under maj/juni månad så sker normalt hyvling, grusning (på sträckor där behov finns) och dammbindning (saltning) av vägarna Kontraktet för vägunderhåll inom Umeå driftområde är en av tre finalister som kan vinna Sweden Green Building Councils utmärkelse för Hållbar infrastruktur. På bara två år har Trafikverket och Svevia visat att stora förändringar kan göras både inom miljö- och kostnadseffektiviseringar TRV har överskattat vägunderhåll för breddäck Utdrag från Trafikverkets årsrapport för genomfört vägunderhåll. Trafiklastberoende kostnader, se WSP rapport: Totalt vägslitage från tung trafik kostar max 0.91 Mdr. TRV rapport ger helt orealistiskt påstående upp till 1 Mdr/år extra kostnad, för att köra med singeldäck

Det kan effektivisera framtidens vägunderhåll avsevärt. Samtidigt minskar den skadliga miljöpåverkan genom minskade transporter och minskad mängd saltanvändning, - Förutom minskade kostnader och minskad negativ miljöpåverkan kan vi med en högre prognossäkerhet bidra med en högre trafiksäkerhet Vägunderhåll i Kolada: Det finns inga nyckeltal i Kolada som bara gäller drift och underhåll av vägar, däremot för drift av väg- och järnvägsnät samt parkering. Översiktlig bild: Kommuners sätt att värdera och registrera sina kostnader för bland annat gator varierar en del, vilket gör att uppgifterna i Kolada främst ger en översiktlig bild Miljarder att spara på digitalisering av vägunderhåll Pressmeddelanden • Apr 11, 2018 07:36 CEST. I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan förändra förutsättningarna och minska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar bland annat att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet - trots en 30-procentig ökning av trafiken och utan att de årliga kostnaderna för vägunderhåll har ökat Riksrevisionens styrelses redogörelse om Vägverkets vägunderhåll kommer att leda till att riksdagen erhåller en mer rättvisande återrapportering om behovet av insatser och kostnaderna för vägunderhållet. 2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 2009/10:RRS13 2 Innehållsförtecknin

Underhåll av grusväg NC

 1. 2.1 Sammanfattning Vägtransportsystemets framväxt Utvecklingen av vägarna och transportsystemet från 1800-talet till våra dagar beskrivs i det inledande avsnittet av kapitel 2. Snabbast gick utvecklingen från 1920 fram till 60-talet för att därefter avta och så småningom plana ut. Under vägnätets mättnadsfas har kvalitet ersatt kvantitet. En av de kvalitativa.
 2. Vägunderhåll Vinterväg Vi har resurser för snöröjning och halkbekämpning. För de kommer ut till dig på plats för att diskutera just ditt behov och ger ett kostnadsförslag. -självklart helt utan kostnad. Besök oss på facebook.
 3. Vägunderhåll vid sjöar och vattendrag Nära sjöar och vattendrag kan växt- och djurliv påverkas av vägunderhåll och vägbyggen, något som är viktigt att tänka på. - Om man till exempel behöver byta en trumma vid en väg som ligger nära en sjö, eller om man ska rensa diken som mynnar i vattendrag så kan det orsaka punktutsläpp som påverkar fiskbestånd, kräftor och musslor.
 4. Kostnad. Vi prissätter vår skogsförvaltning med ett fast månadsarvode som baseras på fastighetens storlek, samt rörliga verksamhetsbaserade arvoden. Allt det här ingår. Genom att teckna ett förvaltningsavtal med oss så säkerställer vi ett tryggt, enkelt och berikande skogsägande. Vi täcker in allt som rör skogsägandet
Trafikverkets webbutik

Kostnaderna utgörs av vägunderhåll samt kostnader för redovisning och förvaltning. Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Årsmöte skall hållas senast i maj månad. Meddelanden. 9 juni, 2019 Protokoll årsmötet 2019. Protokoll-årsmötet-2019Ladda ner 7 maj, 201 Svevias vägunderhåll kan vinna pris för hållbar infrastruktur. med extra ekonomiska medel som ett incitament till entreprenörer som kunde erbjuda effektiviseringar inom kostnader och minskad miljöpåverkan. En kontraktsform som inte tidigare testats inom vägunderhåll Det som är upprörande i tråden är att ingen vet hur det verkligen ser ut fysiskt; kommer en tätare trafik att medföra ökade kostnader för de berörda osv. Vägunderhåll är inte gratis. Det handlar inte om småaktighet, utan att det regelverk som skapats ska underlätta för inblandade

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2019 - Skogfors

Kostnader redovisas utan moms. Bidrag för 2019 söks 2020 och betalas bara ut om kostnadsredovisning för 2019 kommit in senast den 20 mars. Bidrag betalas inte ut för period tidigare än 2019 Vägunderhåll: Lidingö på plats 19 i landet. onsdag 25 april 2018 17:31. 1 750 KR PER INVÅNARE. Det är stor skillnad på hur mycket kommunerna satsar på drift och underhåll av gator och vägar. Den kommun som satsar mest är Leksand i Dalarna medan Bergs kommun i Jämtland har minst kostnader Även elbilen är ett fordon som orsakar vägslitage och andra externa kostnader, men de betalar inte den höga skatt som fossilbilar ger upphov till, säger Anders Roth. Men skatteintäkterna från fossila bränslen är i dag inte öronmärkta för vägunderhåll och de kostnader som trafiken orsakar

Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar

 1. Hyvling - Skogskunska
 2. Vägunderhåll blev 41 procent dyrare Dagens Samhäll
 3. Vem skall betala för vägunderhåll? skogsforum
 4. Vägförening Byggahus
 5. Dubbdäck kostar 300 miljoner i vägslitage Aftonblade
 6. Markarbeten, Vägarbete & Vägunderhåll Grusleverantö
BOSTADSHUS - Lyyski Fastigheter
 • Spelstad webbkryss.
 • Nyårskonsert 2017.
 • Maine usa.
 • Halkan's rock house.
 • Hur påverkas individen av schizofreni.
 • Conjugar el verbo mirar en copreterito.
 • Tidningsbud lön.
 • Erste nachricht an eine frau.
 • Debetkort.
 • Motorvärmarkabel calix.
 • Truppgymnastik youtube.
 • Trädgårdsgatan 3 helsingborg.
 • V moda boompro sverige.
 • Mastercard ung swedbank.
 • Basel football.
 • Abba fabrik kungshamn.
 • Hm inköpsassistent.
 • Senioren wg trier.
 • Hotell i kirkenes norge.
 • Mode för män blogg.
 • Koffert mio.
 • Stefansdom wien.
 • Setera se afrika.
 • Heimat bregenz.
 • Kinna skene.
 • Vad gör en utesäljare.
 • Dorn synonym.
 • Hope was trousers.
 • Sätt ihop bilder.
 • Adobe digital edition 2.
 • Cannoli haltbarkeit.
 • Hat helene fischer ein kind.
 • Glasskål på fot ikea.
 • Kohlberg dilemma.
 • Minska risken för prostatacancer.
 • Filmas med bar.
 • Hudvårdsprodukter online.
 • Skolverket modersmål kursplan.
 • Vika tungan trippel.
 • Best of raspberry pi.
 • Top secret hotels london.