Home

Basnivå för informationssäkerhet

Detta är ISO 27000 för cyber- och informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas. De registrerade ska veta vem som använder deras personuppgifter och varför Ramverket för informationssäkerhet - www.informationssäkerhet.se 10 3. Gapanalysens arbetsuppgifter En gapanalys består i huvudsak av tre arbetsuppgifter som illustreras i figur 1. Det här kapitlet innehåller en närmare beskrivning av dessa arbetsuppgifter

Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes samlade informationssäkerhetskrav. Det ska finnas en gemensam, dokumenterad, basnivå för säkerhetskopiering av information inom Region Skåne. Basnivån ska omfatta: intervallen för kopiering Därför införs ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Arbetet syftar till att införa ett regelverk och ett systematiskt arbetssätt i frågor som gäller informationssäkerhet. Regelverket anger en basnivå som KI:s informationssäkerhet ska uppnå genom ett stegvis införande av olika åtgärder i enlighet med regelverket

Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 § 302 komplettering gjord av kommunstyrelsen 2011-11-02 § 336 . Dokumenttyp Ver Sida Basnivå för IT-säkerhet) • Standarderna i ISO 27000-serien, Ledningssystem för informationssäkerhet (särskilt SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 BITS: Basnivå för informationssäkerhet. Brukare: Fysisk person som genom särskilt beslut är föremål för en kommunal insats. Elev: Elever inskrivna vid skola i Eskilstuna kommun och som har tillgång till IT-utrustning, nätverk med mera från Eskilstuna kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet och all information oavsett om den finns i datorer, i ett telefonsamtal eller på ett papper. Då stora delar av informationen hanteras med hjälp av IT-system så handlar informationssäkerhet även om teknik. För att kunna säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäker

Informationssäkerhet vid Stockholms universitet

Klassning av information och informationssäkerhet - SK

En hållbar utveckling i ett digitaliserat samhälle förutsätter god kontroll på integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Kursen ger en en introduktion till områdena integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet, genom att presentera viktiga teorier och principer för respektive område och på vilket sätt dessa områden hänger ihop En ny norm för IT-säkerhet - SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå Stöldskyddsföreningen har tillsammans med MSB tagit fram en norm som anger kraven för en grundläggande nivå av IT -säkerhet för små och medelstora företag och organisationer ISO 27005 hanterar riskhantering för informationssäkerhet. Utbildning och säkerhetsmedvetande Att utbilda alla personer som befinner sig inom organisationen behöver ske kontinuerligt och vara särskilt riktat till nyanställningar och till de delar av organisationen där antingen riskvärdet är högt eller där kulturen har brister i acceptansen för de gemensamma baskraven för hur man. Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom informationssäkerhet. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten

Alla IT-system ska minst klara den basnivå för informationssäkerhet IT som IT-organisationen . Sid 6 (6) rekommenderar (ex. BITS). Vissa IT-system är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. För dessa ska en riskanalys upprättas med stöd av IT-organisationens verktyg för analys av informat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nya föreskrifter för informationssäkerhet som träder i kraft 1 november 2018. För finansbranschen omfattas samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. Prenumerera; Dela sida Informationssäkerhet för statliga myndigheter I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om informationssäkerhet för statliga myndigheter samt krav på att skyndsamt rapportera allvarliga it-incidenter i sina informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kommunens informationssäkerhet - Stöd för systematiskt

Informationssäkerhet - Datainspektione

förutsättning för säker drift av de system som utvecklas. I de riktlinjer för informationssäkerhet som fastställts av universitetsdirektören, Dnr UFV 2010/424, uttrycks följande med särskild koppling till projekt- och förvaltningsarbete som inbegriper systemutveckling Arbetet med informationssäkerhet i Örnsköldsviks kommunkoncern har sedan den 21 juni 2004 underordnats den IT-säkerhetspolicy som då fastslogs och beslutades av Örnsköldsviks kommuns Kommunfullmäktige. Policyn är utformad i enlighet med MSB:s tidigare BITS-ramverk (Basnivå för IT-säkerhet). Policyn innehåller styrningspunkter oc Riktlinjer för informationssäkerhet är ett av universitetets styrdokument och kompletteras med underliggande anvisningar och rutiner. Riktlinjerna konkretiserar universitetets säkerhetspolicy och ska skapa förutsättningar för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete vid universitetet Vad är informationssäkerhet? Informationssäkerhet innebär bevarandet av sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information. Information är en tillgång vilken, liksom andra viktiga affärstillgångar, har ett värde för en verksamhet och därmed behöver ett passande skydd ISO 27005 hanterar riskhantering för informationssäkerhet. Utbildning och säkerhetsmedvetande Att utbilda alla personer som befinner sig inom organisationen behöver ske kontinuerligt och vara särskilt riktat till nyanställningar och till de delar av organisationen där antingen riskvärdet är högt eller där kulturen har brister i acceptansen för de gemensamma baskraven för hur man.

UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för informationssäkerhet - Säkerhetskopiering och loggning 2014-11-25 Dnr UFV 2014/1308 4 behovsskala bestående av nivåerna basnivå, hög nivå samt särskilda krav. Stöddokument för informationsklassificering återfinns i Medarbetarportalen under STÖD OCH SERVICE,. Policy för Informationssäkerhet (InfoSäkI P) för Arvika kommun Informationssystemen ska klara den basnivå för informationssäkerhet som KBM:s rekommendationer beskriver. Vissa informationssystem är en förutsättning för oss att kunna bedriva vår verksamhet Krigsberedskapsmyndigheten, Basnivå för IT-säkerhet (BITS), 2003:2, ISBN 91-85053-35-X, Stockholm, december 2003. Samhällets informationssäkerhet -Lägesbedömning Jan 200

Informationssäkerhet - Region Skån

 1. Vår utbildning inom Cyber och IT-säkerhet utgår från den nya normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå - Grundläggande IT-säkerhet och inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet
 2. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) Published on January 2, 2020 January 2, 2020 • 14 Likes • 3 Comments. Report this post; Daniel Seid Follo
 3. • Riktlinjer för informationssäkerhet (UFV 2010/424), • Riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907) och • Hantering av allmänna handlingar (dnr 2770/98). 2 Ansvar 2.1 basnivå, hög nivå samt särskilda krav. Stöddokument för informationsklassificering finns i Medarbetarportalen under Stöd och service,.
 4. st klara den basnivå för informationssäkerhet som kommunen fastställt. Vissa processer och informationssystem är en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. För dessa ska en riskanalys upprättas med stöd av kommunens verktyg för analys av informationssäkerhet
 5. Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster t.o.m. SFS 2018:1176 SFS nr : 2018:1174 Departement/myndighet : Justitiedepartementet L
 6. • Basnivå för informationssäkerhet (BITS), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) rekommenderar 2006:1 • Eslövs kommuns egna krav (policies, program, planer, riktlinjer, avtal etc). Denna policy är vägledande för beslut och styrning inom alla verksamheter och på alla nivåer. Policyn omfattar, utan undantag, all elektronisk information
 7. För att leva upp till detta har riktlinjer för informationssäkerhet inklusive information och mallar uppdaterats. Detta ärende är förhandlat med personalorganisationerna enligt 11 § MBL 2017-06-20. Beslut . Universitetet beslutar att fr.o.m. 2017-06-22 fastställa bifogade Riktlinjer för informationssäkerhet inklusive följande bilagor

Informationssäkerhet Medarbetar

Varför SSF Cybersäkerhet?

Kommunstyrelsen har i budget för 2018, äskat medel för att anställa en Informationssäkerhetsansvarig som skall arbeta med de frågor som beskrivs i rapporten. Utbildningar i informationssäkerhet både har genomförts och planeras, t.ex. i SKLs metod KLASSA. Efterfrågade rutiner och styrdokument i informationssäkerhet kommer att tas fram Ansvaret för säkerhetsarbetet vid högskolan omfattar dels säkerhet för personer och fysisk egendom dels informationssäkerhet. Vad gäller informationssäkerhet ska en myndighet i sitt arbete med att upprätthålla säkerhet i sin informationshantering tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Identifiering av gällande regler för informationssäkerhet i olika situationer 6. Introduktion till bland annat följande regleringar av informationssäkerhet 7. Säkerhetsskyddslagen 8. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) 9 Dessa riktlinjer inkluderar krav på informationssäkerhet, inklusive cybersäkerhet, i den mån informationen förvaras i IKT-system. Riktlinjerna för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2017/17) utfärdade 2017 upphävs när dessa riktlinjer träder i kraft. Företag som omfattas av riktlinjerna Leverantören ska för sin personal regelbundet genomföra utbildningar för ökad medvetenhet kring informationssäkerhet samt hålla sig uppdaterad kring beställarens policys, regler och rutiner. A.7.2 Under anställning A.7.2.2 Medvetenhet, utbildning och fortbildning vad gäller informationssäkerhet 2 2 2 350

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredska

En certifiering enligt normen SSF Cybersäkerhet Basnivå visar att ni tar informationssäkerheten på allvar. Fördelar med certifieringen. Visar att ni har kontroll över er IT-säkerhet och tar informationssäkerhet på allvar. Visar att ni har rätt förutsättningar för att skydda personuppgifter enligt GDPR Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer eller förstörs. I dag är det vanligt att drabbas av olika typer av bedrägerier. Det kan till exempel handla om att bli utsatt för datavirus, id- och företagskapning informationssäkerhet för stadens verksamheter Bakgrund I revisionsrapporten Granskning av intern kontroll inom ramen fir kommunens e-strategi (dnr 2010/355-KS) Alla informationssystem ska minst klara den basnivå Fr informationssäkerhet som staden rekommenderar för att kunna bedriva vår verksamhet. För dessa ska en riskanalys upprättas med stöd av Krisberedskapsmyndighetens verktyg för analys av informationssäkerhet (BITS Plus). Analysen ska utgöra underlag för driftgodkännande och fastställas av respektive nämnd. Information i dessa syste

Högskolebiblioteket i Skövdes bibliotekskatalog : Basnivå

som är systemägare, systemansvarig och avtalstider. IT-enheten ansvarar för att sammanställa informationen om kommunens samtliga verksamhetssystem . Alla verksamhetssystem ska minst klara den basnivå för informationssäkerhet (BITS) som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) rekommenderar Informationssäkerhet för arkivarier 2 dagar Hitta samarbetsmöjligheterna mellan arkiv, informationssäkerhet och dataskydd Lär dig mer om informationsklassning, riskanalyser och processkartläggning Långsiktigt bevarande - säkerhetsaspekter kring e-arkiv Se kopplingen mellan jobbet som arkivarie och informationssäkerhet Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar tillhandahållande av robusta och säkra internetbaserade tjänster till såväl privat och offentlig sektor som till allmänheten

Policy för IT och informationssäkerhet Information är en av Systembolagets värdefullaste tillgångar och hantering av information utgör en betydande del av arbetet. Betydelsen av korrekt information kommer fortsätta öka i takt med att en allt större del av verksamheten är beroende av ett tillförlitligt IT-stöd Basnivå för informationssäkerhet (BITS), förvaltning IT-säkerhetspolicy Bevaras Papper, digital Diarieförs. Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Projekthandlingar Bevaras Serviceorder 1 år Säkerhetskopior av ADB-upptagningar Vid inaktualitet Trafikloggar för e-post 2 år Viktigare information Föreskrifterna om elektroniska handlingar innehåller även krav på att upprätta en Plan för informationssäkerhet (RA-FS 2009:1, 6 kap). Planen går ut på att myndigheter ska skapa rutiner för att skydda handlingarna från skada, manipulation, obehörig åtkomst och stöld med utgångspunkt i standarden SS-ISO/IEC 27001:2006 (LIS)

Informationssäkerhet i Sverige och internationellt - en

 1. Välkommen tillbaka. Logga in för att spara Managementkonsult med fokus på informationssäkerhet på Jurek Rekrytering & Bemanning AB
 2. Endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier (endast intresseanmälan) Publiceringsdatum: januari 3, 2019 Kurs planerad hållas under 2021, mer information om exakt kurstillfälle kommer. Skicka en intresseanmälan så notifierar vi dig när kursanmälan är öppen
 3. istrativt beläget vid KTH och Skolan för elektroteknik och datavetenskap
 4. för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet under perioden 2019-2022. Det syftar även till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i störr
 5. Enheten för strategi och samordning Helena Andersson 0730261133 helena.andersson@msb.se Ert datum Er referens Enligt sändlista Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndighete
 6. 3 Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Omslagsfoto: Ablestock Upplaga: exemplar ISSN: ISBN: x KBM:s dnr 1214/2005 Grafisk form: AB Typoform Tryck: Edita, Västerås 2006 Skriften kan erhållas kostnadsfritt från Krisberedskapsmyndigheten, materielförvaltning E-post: Skriften kan laddas ned från Krisberedskapsmyndighetens webbplats kbm.

Nu är tiden då den budget som ska gälla för 2021 klubbas igenom i organisationer landet runt. Det finns områden som alltid har en självklar budgetpost, och så finns det områden som bortprioriteras. Ett av dessa områden är informationssäkerhet. Att informationssäkerhet bör ha en post i budget år 2021 är för mig självklart Informationssäkerhet är en utmaning och en viktig uppgift för organisationer att hantera, framför allt när vård- och omsorgsverksamheter digitaliseras och krav på personuppgiftshantering skärps. I augusti 2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) i kraft Ansvarsfördelning för informationssäkerhet. Information och riktlinjer för hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas. Alla som arbetar med IT- och informationssäkerhet 21-32 C Informationssäkerhet i verksamhetsnära förvaltning Information och riktlinjer för informationssäkerhet i förvaltningsobjekt som t.ex. syste Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till. för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (SLL)1. Enligt poli-cyn ska informationssäkerhetsarbetet styras genom landstingets ledningssystem för informationssäkerhet2. Grunden i landstingets ISO-anpassade ledningssy-stem för informationssäkerhet utgörs av policy, riktlinjer och tillämpningsan-visningar

Informationssäkerhet Upphandling

 1. Plan för informationssäkerhet Inledning Denna plan gäller för hela Kramfors kommun. Policydokument eller motsva-rande på nämnd eller annan nivå är underställd denna plan. Med informationstillgångar menas både information och de resurser som an
 2. Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer
 3. Denna handbok är skriven för ett tänkt medelstort lärosäte. Tanken är att den ska underlätta för dig som arbetar med informationssäkerhet att utforma lokala regler och råd. När det gäller frågor rörande legala rättstillämpningar hänvisas till respektive lärosätes jurist
 4. Informationssäkerhet är en del av lednings systemet för systematiskt kvalitetsarbete Ett övergripande ledningssystem i en verksamhet kan innehålla flera dels y-stem för olika ändamål, exempelvis miljö, kvalitet eller informationssäkerhet

Riktlinjer, regler och anvisningar för

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) fungerar som ett stöd för styrning av informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet. Det ger er riktlinjer och förutsättningar för ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare. Formell säkerhet handlar om styrning av informationssäkerhet på en organisatorisk nivå, medan informell säkerhet handlar om människors värderingar, attityder och uppfattningar som påverkar hur de handlar i. Det har lett till ett stadigt ökande intresse för ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001. En del förväxlar informationssäkerhet med IT-säkerhet. Men informationssäkerhet är ett bredare begrepp som täcker in många olika säkerhetsaspekter i verksamheten, där IT-säkerhet är en del. Det är viktigt att se informationssäkerhet som en helhet och säkerställa att alla. ISO 27001 (SS-EN ISO/IEC 27001:2017) är en kravstandard som erbjuder ett processorienterat angreppssätt för att etablera, implementera, använda, övervaka, granska, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet. Standarden ger riktlinjer exempelvis för hur risker och hot kan kartläggas och hanteras

Principer för integritet, informationssäkerhet och

 1. Handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet till regeringen. Myndigheterna i SAMFI-gruppen lämnade den 2 mars 2020 års redovisning av den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen till Regeringskansliet. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen,.
 2. Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Informationssäkerhetsarbete är de åtgärder som vidtas för att förhindra hot
 3. Rutinerna utgör en del av universitetets övergripande rutiner för informationssäkerhet (UFV 2017/93), som baseras på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter för Statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1). Ersätter tidigare regelverk för riskhantering av informationssystem (2015/322)
 4. Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet Eftersom fler och fler samhällsfunktioner är beroende av Internet har det blivit allt viktigare att bygga ett väldimensionerat cyberförsvar. Detta innebär en stats kollektiva förmåga att skydda sina intressen i cybervärlden
 5. Skatteverkets remissvar 2020-02-13, Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndighete
 6. Har organisationen byggt upp ett ledningssystem för informationssäkerhet finns det möjlighet att bli certifierad. Ledningssystemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 27001 och finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute
 7. för att Håbo kommun skall kunna leva upp till de krav som ställs. Det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen, men var och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informationssäkerheten inom sitt område

Riktlinje för informationssäkerhet. Organisation: Kommunstyrelsen Publicerad: 2 mars 2020, kl. 9.41. Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet samt beskriva hur detta ska bedrivas i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun Informationsstrateg har samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Informationsstrategen har en strategisk roll med ansvar för samordning av den samlade informationshanteringen och IT-verksamheten - på ett företag, inom en organisation eller på ett lärosäte, som t ex kan vara en gymnasieskola, högskola eller universitet, med fokus på intern verksamhetsutveckling Informationssäkerhet och mobila enheter Basnivå för informationssäkerhet Certifikatutfärdaren har därigenom fått en central roll inom ramen för informationssäkerhet och det finns. ansvarar för information inom sin verksamhet och dess säkerhet. De ansvarar också för att medarbetarna har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig kunskap för att informationssäkerhet kan uppnås. Medarbetare. ansvarar för att följa policy för informationssäkerhet, riktlinjer, rutiner och regler Dags att anmäla sig till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor! Exempel på hur integrationen kan gå till i praktiken berättar föreläsare om från bland annat Riksarkivet, CSN, Örebro kommun, Gullspångs kommun samt Högskolan i Skövde

INFORMATIONSSÄKERHET FÖR SMÅFÖRETAG 17 Utpressningsvirus Utpressningsvirus, även kallat ransomware, låser datorer genom att kryptera filer. För att återfå kontrollen kräver gärningsmannen att du betalar en lösensumma inom en viss tid genom en online-betalningsmetod. Om du råkar ut för utpressningsvirus bör du aldrig betala de Förra veckan publicerade EBA ett utkast av Guidelines on ICT and security risk management (EBA/CP/2018/15) vilket FCG bedömer avsevärt höjer krav på operativ riskhantering, IT och informationssäkerhet för betalningsförmedlingar, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. De föreslagna riktlinjerna är baserad på EBA:s tidigare publicerade Final Guidelines on ICT Risk Assessment. Planera för införandet, samt genomföra införandet. Projekt. , anses vara nödvändiga att ha implementerade för att hålla en basnivå på sin informationssäkerhet.

Skydda dig mot cyberhot med SSF Cybersäkerhe

Riktlinjer för IT och informationssäkerhet - förvaltning redovisar den interna organisationen och ansvarsfördelningen för IT- och informationssäkerhetsarbetet som myndigheterna enligt policyn ska bedriva. Organisation Roller och ansvar Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och leda det kommunövergripand Vi kan hjälpa dig i frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet, utarbeta styrdokument, utreda säkerhetsincidenter, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, etablera ledningssystem för informationssäkerhet, samt genomföra informationsklassningar, säkerhetsgranskningar och revisioner för att undersöka om verksamheten följer reglerna Reglerna ska harmonieras med policy och regler för informationssäkerhet och e-arkiv. 3.2 Processkartläggning och klassificeringsstruktur . All information är kopplad till en process. En beskrivning av verksamhetens processer redovisar informationen i ett sammanhang som gör det möjligt att se hur verksamheten ä

Vägledning för informationssäkerhetsarbete. Dokumentet Swedac DOC 10:5 syftar till att ge vägledning för förbättrad informationssäkerhet och riktar sig till ackrediterade verksamheter och verksamheter som söker ackreditering. Dokumentet ger även vägledning gällande de krav som ställs vid bedömning av informationssäkerhet Vi hjälper dig med din informationssäkerhet - allt från teknik till processer och rutiner, för att din verksamhet ska vara säker och dina kunder trygga

Informationssäkerhet - Sunet Wik

6/ / 1 Inledning! Under/ läsåret/ 2011/2012/ genomförde/ Högskolan/ i/ Skövde/ på/ uppdrag/ av/ Västra/ Götalandsregionen/ en/ uppdragsutbildning/ omfattande. Svar på remiss gällande förslag till Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter §16. Synpunkt: DO ser en svårighet i att bedöma vad som bör ingå i en bakgrundskontroll vid olika informationsklassning, för att nå upp till en tillräcklig säkerhet Varför ska VI införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. För det är ju till syvende och sist du som behöver svara på frågan själv. Till att börja med, presuppositionen, den förutfattade meningen. Många associerar direkt till ISO27001 Fastställdes som Policy för IT och informationssäkerhet av styrelsen för Locum AB den 3 juni 2016. Den 12 april 2018 fastställdes Policy för IT, informationssäkerhet och dataskydd då policyn anpassats med anledning av ny lagstiftning, dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018 För mer information om dessa digitala tjänster, se sidorna 21-22 i regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. PTS tillsyn PTS har tillsynsansvar för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur samt för digitala tjänster

Informationssäkerhet - Svenska institutet för standarder, SI

Säkerheten för informationen är därför mycket viktig för alla våra verksamheter och även en förutsättning för att kunna vara en del av samhällsutvecklingen och att lyckas med digitalisering. Informationssäkerhet kan delas upp i: IT-säkerhet - skydd för digital information när man behandlar, överför och lagrar den IT-policyn skall ligga till grund för framtagande av IT-säkerhetsinstruktioner: Förvaltning, Användare och Drift. Som ligger till grund för systemsäkerhetsplanerna i de olika verksamhetssystemen IT-policyn syfte är att: • Att uppnå BITS (Basnivå IT Säkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer för IT

Informationssäkerhet vid Lunds Universitet de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och åtaganden. Riktighet Informationen ska vid varje tillfälle vara korrekt och Basnivå, hög nivå eller särskilda krav. Några exempel på informationsklassificerin Informationssäkerhet för arkivarier - så påverkas arkivarbetet av kraven på ökad informationssäkerhet Hitta samarbetsmöjligheterna mellan arkiv, informationssäkerhet och dataskydd Lär dig mer om informationsklassning, riskanalyser och processkartläggning Långsiktigt bevarande - säkerhetsaspekter kring e-arki

Video: Nya krav på informationssäkerhet Finansinspektione

Nationell strategi för samhällets informations- och

Kapacitet - stärka kapaciteten för nät- och informationssäkerhet. Samarbete - förbättra samarbetet mellan länderna och mellan de nationella informationssäkerhetsorganen. Enisa samarbetar om forskning och kommunikation med Europol och Europeiska it-brottscentrumet (EC3) Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-24, §98/2018. Riktlinjer för informationssäkerhet beskriver vad som behöver göras för att efterleva informationssäkerhetspolicyn oc

Checklista ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2020. Känner du dig osäker på om den här mallen är lösningen på ditt problem? Köp mallen nu, och om du inte har användning för den så använder du dig bara av DokuMeras nöjd kund-garanti. Nöjd kund-garanti I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område. Utgångspunkten är den internationella standarden ISO/IEC 27001 oc

 • Tornio wikipedia.
 • Tata koncern.
 • Rio de janeiro resa.
 • Bra mat vid atopisk eksem.
 • Vad är arbetskraftsinvandring.
 • Mjäla.
 • Zdapt.
 • Husum tyskland karta.
 • Substantiv som börjar på i.
 • Novak djokovic.
 • Camperska planet.
 • Ge bort pengar bröllopspresent.
 • Bröstsim vändning.
 • Dirtpark neubrandenburg.
 • Billiga septum smycken.
 • Yamaha rav364 manual.
 • Ü30 party krefeld.
 • Kamremsbyte volvo s60 2007.
 • Airbnb what if the host cancels.
 • Vitt hår.
 • Boo hund wikipedia deutsch.
 • Kämnärsrätten lund postnummer.
 • Fallskydd fönster.
 • Outsiders vampyr.
 • Mc sverige.
 • Google maps range circle.
 • Magnum musik.
 • Blomstergirlang köpa.
 • Gatwick express timetable.
 • Old school stream.
 • Ebbot lundberg göteborg.
 • Sagaform utförsäljning 2017.
 • Ralph lauren fakta.
 • Trafikljus tillverkare.
 • Elgiganten borlänge öppettider juldagen.
 • Minimalistisk inredning tips.
 • Wo liegt bora bora.
 • Leukoplaki farligt.
 • Språkvägen för sfi kurs d lärarhandledning.
 • Magnus groth lön.
 • Hjärnan inlärning.