Home

Producentansvar för elutrustning

37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren Producentansvar för elutrustning Vägledning om producentansvaret för elutrustning, vem som är producent och vad som gäller Ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare Producentansvar för elutrustning 2015-01-30. Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elutrustning på marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket

Producentansvar elutrustning | betaling for bærbare

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

 1. Producentansvar från A till Ö EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar
 2. elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) förpackningar; returpapper; läkemedel ; radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten) Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast
 3. Producentansvar Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen
 4. Producentansvaret omfattar bara bilar, inte lösa bildelar. Dessa ska slängas på en återvinningsstation. Elutrustning När det gäller elutrustning så har producenten ett ansvar för att ta hand om avfallet. Reglerna varierar beroende på vilken typ av elutrustning det handlar om. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats
 5. Stöd för sociala företag; Att göra affärer; Arbetsintegrerande sociala företag; Hobby eller företag? Egenanställning; Att vara företagare; Importera eller exportera; Så har andra gjort; Starta . Förbered din start. Ansöka om tillstånd. Om du fått avslag; Lär dig branschen; Bokföring; Så fungerar avtal; Välj företagsform.

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Departement Miljödepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd SFS 2014:1075 i lydelse enligt SFS 2020:703. Ikraft 2014-10-15 Upphäver Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Källa. Etiketter: Export, elutrustning, Weee Europe, utlandet, utländskt, europeiska länder Lagstiftning och vägledning Här hittar du förordningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier samt relaterade lagstiftningar producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper bör utformas. I fråga om hur avgiftssystemet kan utformas delredovisades uppdraget i maj 2015. Under hösten 2015 fattade regeringen beslut om att de delar som rör. Producentansvar för elutrustning Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare

Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning har ändrats. Bland annat har flera uttryck ändrats och skrivits om Diarienummer: 2016/371. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm . Konsumentverket har tagit del av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Utkom från trycket den 16 september 2014. utfärdad den 28 augusti 2014 Remiss av Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Diarienummer: M2015/2157/Ke Publicerad 01 juli 2015 Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper.

Vägledning om vilka produkter som omfattas av

Bestämmelser om producentansvar för andra elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2016:800). 1 a § Denna förordning är meddelad med stöd a producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen), förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper (returpappersförordningen). Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier (batteriförordningen) lämnades oförändrad 2. utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem som har eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper och med kommunernas renhållningsskyldighet

producentansvar för elutrustning Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen 1föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2-4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71 och 74 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 29 § ska lyda Ombud i ett annat EES-land Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Officiell autentisk version; Omfattning upph. 14, 16 §§; ändr. 12 15 §§ Ikraftträder 2019-01-0 Rubrik: Förordning (2016:815) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§ Ikraft: 2016-08-02 Ändring, SFS 2018:516. Rubrik: Förordning (2018:516) om ändring i förordningen. Förordning (2015:563) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2015:563; Omfattning ändr. 2, 37 §§; ny 67 a § Ikraftträder 2015-10-1 producentansvar för elutrustning Utfärdad den 30 januari 2020 Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning

Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya WEEE-förordningen SFS 2014:1075. Butiker som säljer elutrustning Från och med 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 m2 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 26 av 82 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:24). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats. Ändringarna består främst i förtydliganden av olika uttryck. EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar Här hittar du förordningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier samt relaterade lagstiftningar. SFS 2014:1075: Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. SFS 2014:1078: Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Collection % for countries with market over 1000 tonnes based on 2010-2012 average collection % of gas discharge lamps (GDLs) compared to put on market 2007-2011 based on Eurostat (2014) Om ett företag inte följer sitt producentansvar bryter det mot en straffsanktionerad. paragraf vilket kan leda till böter. Mobiloperatörerna sköter idag sina producentansvar. via servicebolaget El-Kretsen och föreningen Elektronikåtervinning Sverige (EÅF) som ansvarar för insamlingen och hanteringen för de anslutna producenterna

Remissvar Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning . 10 juni 2016. ÅI välkomnar flera av förslagen i Naturvårdsverkets utredning om Genomförande av systemen för producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning WEEE direktivet infördes år 2005 för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. WEEE direktivet är ett regelverk för producentansvar på elutrustning som infördes av Europaparlamentet. Sverige har implementerat WEEE Direktivet genom producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075) Producentansvar. Producentansvaret innebär att den som producerar en vara ansvarar för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att det ska få producenter att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen De nya kraven på producenterna och på butiksinsamling blir det lättare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elektronikavfall. Den nya förordningen om producentansvar för elutrustning innebär att mer elutrustning kommer att omfattas av bestämmelserna på sikt; Återvinningsmålen höjs med 5 % från och med den 15 augusti 201 * föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för utökat producentansvar i EU:s avfallsdirektiv, * lämna nödvändiga författningsförslag, * om utredaren, när förslaget till pantsystem utformas, finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara.

Producentansvar för utformning av elutrustning 37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en. De nya reglerna för producentansvar för elutrustning börjar gälla om mindre än en månad. Dessa innebär att fler produkter än tidigare omfattas av ansvaret, bland annat solpaneler och ljud- och bildutrustning. De nya reglerna ålägge Få Avfallsförordningen, SFS 2011:927 och Resurs - och avfallshantering vid byggande och rivning, anger vad som är att betrakta som miljöfarligt avfall. Beakta även Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075 Information om vad du ska rapportera om elutrustning enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid Ändra förordningen för producentansvar för elutrustning. Det föreslår branschorganisationen Återvinningsindustrierna i ett brev till Miljö- och energidepartementet. Återvinningsindustrierna vill att förordningen för producentansvar för elutrustning ändras så att också privata återvinningsföretag ska undantas från tillstån

Producentansvaret för däck regleras i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. Förordningen om producentansvar gäller, med några få undantag, alla som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck. Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar anses inte vara producent enligt. Cars and electronic products are characterised by high metal complexity. Meanwhile, recycling industries are not fully aligned with this complexity, leading to losses of unique scarce metal resources

Regeländringar beslutade den 30 januari 2020 - Regeringen

Litiumbatteri transportlåda | Köp direkt hos DENIOS

Producentansvar för elutrustning - Svensk Ventilatio

 1. 1. Introduction. Energy efficient lighting is an important part of addressing climate change and transitioning towards a green economy with electricity for lighting accounting for approximately 15% of global power consumption and 5% of worldwide greenhouse gas (GHG) emissions ().Energy efficient gas discharge lamps (also known as fluorescent or mercury lamps), and now increasingly LEDs, have.
 2. Producentansvar för bilar har funnits i Sverige sedan den 1 januari 1998 och sedan 1 juli 2007 uppfyller producentansvaret för bilar EUs direktiv om uttjänta fordon. Tidigare gällde Bilskrotningslagen (1975:343), bilskrotningsförordningen och Naturvårdsverket föreskrifter, NFS 2002:2 om skrotbilsverksamhet (förordning om upphävande NFS.
 3. För visst hushållsavfall har producentansvar införts, vilket innebär att det är producenterna som är ansvariga för att tillhandahålla ett insamlingssystem för avfallet och för att avfallet behandlas på ett miljömässigt sätt. Exempelvis finns producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

2) Sorterat avfall: På Kungsklippan står det gröna återvinningskärl för glas, plast, metall, papper, tidningspapper och batterier. Denna typ av avfall lyder under sk Producentansvar vilket innebär att insamlingen finansieras och administreras av producenterna (genom organisationen FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse,. dels att det ska införas en ny paragraf, 67 a §, av följande lydelse.. 2 producentansvar för elutrustning, skyldiga att se till att det finns information tillgänglig om vilka komponenter och vilket material som ingår i utrustningen och var i utrustningen det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Kemikalieinspektione För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se. Du är här: SFS / 2014 / 1000-1099. Sök i dokumentet. SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning. 141075.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa

Naturvårdsverket har den 11 november 2015 beviljat El-Kretsen tillstånd att driva insamlingssystem enligt förordning om producentansvar för elutrustning producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande oc Producentansvar elutrustning Svensk Ventilations tidigare tolkning (2005) 07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider: Om tillståndet avser farligt avfall, ska det ges för en viss tid som inte får vara längre än fem år

El-Kretsen Producentansvar från A till

 1. istreras av producenterna (genom organisationen FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen)
 2. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (Regulation (2014:1075) on producer responsibility for electrical equipment) All, foreign producers and agents Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:9) (The environmental protection agency's statutes (NFS 2006:9)) all central government bodies that fall within the scope of th
 3. Mediastore är anslutet till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning. Information rörande datalagring och GDPR Fr.o.m. 25:e maj 2018 gäller en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), eller på svenska Datasäkerhets-förordningen
 4. producentansvar för elutrustning. Till konsument elavfall räknas uttjänta produkter som normalt har använts i hushållet. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och me
 5. om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar. is an affiliated member of El-Kretsen i Sverige AB and is undertakin

Söka tillstånd för insamlingssystem för elutrustning

Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverke

 1. producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall 10 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare
 2. Producentansvar för elutrustning. Författare: Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Kommentarer (0) Målet är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att finansiera sig. Kommentarer (0) Antal visningar (70
 3. producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 9. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel. 10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap
 4. producentansvar för elutrustning. f. Brännbart avfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut. g. Med Latrin avses fekalier och urin blandat eller bara fekalier. 2. Med fastighetsägar

Producentansvar - Samlad information - Naturvårdsverke

producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och so producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande oc

Kategori: Ficklampor | Mediastore

Producentansvar för olika produkter? Hallå konsument

8. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 9. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel I ett brev till Miljödepartementet föreslår ÅI att förordningen om producentansvar för elutrustning ((2014:1075) ändras så att samma regelverk gäller som i förordningarna om producentansvar för returpapper och förpackningar. De förändringar som föreslås är dels att återvinningsföretagen ska få samla in konsumentelutrustning. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 Bestämmelser om producentansvar för andra elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2016:800)

Producentansvaret för elutrustning och batterier - Lämna

Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Förordning (2015:562). 22 § En producent ska informera dem som använder batterier o producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25-28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §, dels att nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilagan förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll

Maxell Spectrum Headphone Blue | MediastoreStart - RecipoKategori: Knappcellsbatterier | Mediastore

elutrustning El-Kretse

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sfs 2014:2014:425 t.o.m. SFS 2020:211 2014-05-28 Förordning (2014:425) om bekämpningsmede producentansvar för elutrustning. 7. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 8. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skull

Producentansvar för elutrustning - Lagpunkte

ÅI:s remissvar: Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. ÅI välkomnar flera av förslagen i Naturvårdsverkets utredning om Genomförande av systemen för producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening

Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrat

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och b.. producentansvar för elutrustning; utfärdad den 10 september 2015. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 67 a §, av följande lydelse. 2§ Denna förordning är meddelad med stöd a All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två förordningar, SFS 2014:1075 (förordningen om producentansvar för elutrustning) och SFS 2008:834 (förordningen om producentansvar för batterier). MSB har infört ändrade bestämmelser för litiumbatterier som är avfall Vi uppfyller kraven i Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) genom att vara anslutna till El-Kretsen. El-Kretsen ombesörjer även systemet för batterier enligt Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)

Genomförande av systemen med producentansvar för

De nya reglerna gäller alla butiker som säljer elprodukter, oavsett om du är importör, producent eller ren distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats (SFS 2014:1075).. Svensk Handel har under de senaste åren arbetat med frågan tillsammans med representanter från medlemsföretagen, för att diskutera hur man praktiskt kan. producentansvar för batterier. 2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkes- mässig lagring och behandling av elavfall. Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsför- ordningen (2011:927) och i för- ordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. 3 § Bestämmelserna i 6 -8 § producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 8. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel. 9. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier (2016) En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (2016) Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar (2015 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 15 oktober 2014 SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2006:1273 Förordning om producentansvar för förpackningar 1 november 2014 SFS 2014:1073 Förordning om producentansvar för förpackningar NFS 2003:6 Naturvårdsverkets föreskrifter o

Remiss av Naturvårdsverkets rapport Genomförande av

Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075) 1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till, 3. producenter ska ta ansvar för de problem som elavfall ger upphov til Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015. På regeringens vägnar ÅSA ROMSON Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) 2 Bilaga 4 SFS 2015:27 Avfallstyper Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av avfall. För varje avfallstyp anges en sexsiffrig kod För mer information om producentansvar och återvinningsgrad för produkter som omfattas av producentansvar, se återvinning av förpackningar och returpapper samt återvinning av elutrustning, batterier, bilar och däck till höger. Samlad information om producentansvar; Om statistike

 • Kensingtonstenens gåta.
 • Färska kryddor bilder.
 • Javascript terminal online.
 • Sallad grillad kyckling bacon.
 • Tacos bönröra.
 • Sommarlov danmark 2018.
 • Marguerite pizza.
 • Sankt bernhardshund.
 • Mandrake mythology.
 • Corvette c7 2017 wiki.
 • Sophos client.
 • Träna glosor gratis.
 • Lågt temperament.
 • Engelska kyrkan stockholm öppettider.
 • Museum der bildenden künste leipzig kinder.
 • V soft lift trådlyft.
 • Gul klockor vattentät.
 • Okc thunder official website.
 • Red dragon.
 • Filmtoppen 2016 bio.
 • Peugeot boxer problem.
 • Probanden gesucht dortmund.
 • Aufschlag berechnen.
 • Nostril piercing risiken.
 • En geishas memoarer.
 • Solliden dagbädd.
 • Upptagetton android.
 • Gratiskanaler sverige.
 • Wikipedia mda.
 • Mark och miljödomstolen vänersborg.
 • Agent orange glyphosat.
 • Wo liegt bora bora.
 • Fahrradmitnahme in der straßenbahn.
 • Deutschland england fußball übertragung.
 • Sexpack på 2 veckor.
 • Sagoväsen crossboss.
 • Östersund galatasaray 2 0.
 • Älskad av alla psykologiska knep.
 • Modifast biverkningar.
 • Aptitdämpande tabletter.
 • Apple carplay apps.